Dział Nauki

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do składania wniosków w naborach na bilateralną wymianę naukowców. Celem konkursów jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z krajów partnerskich. Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie wyłącznie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego.

Termin składania wniosków: Francja i Słowacja do 2 lipca 2018 r., Niemcy, Austria, Czechy do 29 czerwca 2018 r.

Więcej informacji o konkursie na stronie NAWA.