Dział Nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasiło konkurs w ramach Poddziałania 4.1.1  "Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”  Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Lubelskim w obszarze technologii fotonicznych.

Nabór wniosków o dofinansowanie obejmuje badania przemysłowe. Do konkursu może przystąpić wyłącznie konsorcjum, w którego skład wchodzi:

1) co najmniej jedno przedsiębiorstwo

2) co najmniej jedna jednostka naukowa,

zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorcy/przedsiębiorców w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 30%.

Liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo. Konkurs wymaga uczestnictwa w składzie konsorcjum co najmniej jednego podmiotu z siedzibą w Województwie Lubelskim. Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektu, który obejmuje badania przemysłowe w rozumieniu art. 2 pkt 85 rozporządzenia 651/2014.

Kwota przeznaczona na konkurs: 20 000 000 PLN

Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych – członków konsorcjum wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego 

w terminie od dnia 29 grudnia 2017 r. do dnia 1 marca 2018 r.(do godz. 16:00)

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie NCBR.