Dział Nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na projekty w ramach Poddziałania 4.1.2 "Regionalne agendy naukowo-badawcze".

W ramach konkursu dofinansowanie udzielane będzie na realizację projektów obejmujących badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe.

Konkurs przeznaczony wyłącznie dla projektów realizowanych poza województwem mazowieckim.

Do konkursu może przystąpić konsorcjum, w skład którego wchodzi co najmniej: jedna jednostka naukowa (Lider Konsorcjum) oraz jedno przedsiębiorstwo.

W skład konsorcjum może wejść maksymalnie 5 podmiotów. 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 10 mln PLN. 

Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych wynosi: 100% kosztów kwalifikowalnych.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego NCBR w terminie od 19 marca do 15 maja 2018 r. (do godz. 16:00).

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie NCBR