Dział Nauki

Ośrodek Przetwarzania Informacji rozpoczął nabór w ramach 4 konkursu w działaniu 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Celem działania 4.2 jest wsparcie wybranych projektów dużej, strategicznej infrastruktury badawczej, o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujących się na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej, o której mowa w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.1668, z późn. zm.), oraz zapewnienie skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów.

Projekt musi być wpisany na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej najpóźniej na dzień przed dniem rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie Ośrodka Przetwarzania Informacji.