Dział Nauki

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowy, międzynarodowy konkurs dwustronny pn. ALPHORN na polsko-szwajcarskie projekty badawcze. Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z partnerskim zespołem szwajcarskim wystąpią z wnioskiem o sfinansowanie projektu. Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 7 mln PLN. Wartość projektu nie może być niższa niż 150 tys. PLN.

Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w dowolnym z 25 paneli NCN w ramach trzech głównych działów: HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce; ST – nauki ścisłe i techniczne; NZ – nauki o życiu. Kierownik projektu dokonuje wyboru panelu.

Termin składania wniosków: do 1 października 2019 r. (wniosek wspólny) oraz do 8 października 2019 r. (wniosek krajowy).

Szczegóły dotyczące naboru wniosków, w tym procedury składania wniosku wspólnego i krajowego, znajdują się na stronie NCN.