Dział Nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło otwarcie konkursu na polsko-norweskie projekty badawcze w następujących obszarach tematycznych:

  • zdrowie i opieka społeczna,
  • przemysł i technologie informacyjne,
  • żywność i zasoby naturalne,
  • energia, transport i klimat,
  • rozwój społeczny i gospodarczy,
  • pojazdy bezzałogowe

Do podmiotów uprawnionych do udziału w konkursie zaliczają się przedsiębiorcy oraz "Organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę", czyli m.in. m.in. "uniwersytety lub instytuty badawcze, agencje zajmujące się transferem technologii, pośrednicy w dziedzinie innowacji, fizyczne lub wirtualne podmioty prowadzące współpracę w dziedzinie badań i rozwoju" (Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., pkt 83).

Wnioski mogą być składane przez polsko-norweskie konsorcja, w skład których wchodzi minimum jeden podmiot polski i jeden norweski. Konsorcjum, aby być kwalifikowalnym musi również zawierać przynajmniej jednego przedsiębiorcę z Polski lub Norwegii.

Alokacja w konkursie: 49,7 mln EUR.

W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte wyłącznie projekty o charakterze aplikacyjnym.

Termin składania wniosków: 12 grudnia 2019 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie NCBR.