Dział Nauki

Horyzont 2020 skupia w jednym programie wszystkie unijne środki finansowania badań naukowych i innowacji. Łącząc trzy dotychczasowe inicjatywy narzędzi finansowego wspierania rozwoju nauki w Europie:

 1. Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznej (dotychczas 7PR);
 2. Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT);
 3. Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) - wyłącznie w kwestiach dotyczących innowacyjności

BUDŻET H2020

Zakładany budżet stanowi około 77,03 mld euro (bez EURATOM). Dla przypomnienia, budżet 7PR wynosił 50,521 mld euro.

BENEFICJENCI

(mogący ubiegać się o granty)

 • Naukowcy indywidualni na każdym etapie kariery naukowej
 • zespoły naukowe i badawcze;
 • podmioty/ jednostki naukowe i badawcze;
 • instytucje z sektora nauki i przemysłu;
 • podmiotu prywatne i publiczne;
 • przedsiębiorstwa każdego typu (mikro, małe, średnie, duże);
 • inne podmioty posiadające osobowość prawną.

H2020 posiada uproszczoną strukturę oraz wprowadza prostsze zasady aplikowania i udziału w konkursach dla szerszej grupy odbiorców. Ułatwienia dotyczą również samego rozliczania projektów.

UŁATWIENIA

 • uproszczony model finansowy - KE refunduje do 100% kosztów bezpośrednich, a w przypadku projektów innowacyjnych – do 70% kosztów kwalifikowalnych (ale w przypadku podmiotów prawnych o charakterze niezarobkowym do 100%) i 25% wydatków pośrednich, co ułatwia przygotowanie kalkulacji projektu i jego rozliczenie;
 • kwalifikowalność podatku VAT, jeśli dana instytucja nie może go odzyskać;
 • czas od złożenia wniosku do przyznania dotacji skrócony z 12 do 8 miesięcy;
 • dwustopniowa procedura oceny wniosków przez ekspertów KE (naukowcy/ podmioty aplikujące w pierwszym etapie będą przygotowywać tylko skrócony opis projektu, a po pozytywnej ocenie przez ekspertów KE i zakwalifikowaniu się do dalszego etapu – będzie trzeba przygotować pełny wielostronicowy opis);
 • zachowanie równowagi w liczbie finansowanych projektów (przyznanych grantów) dla małych i dużych projektów.

TRZY GŁÓWNE FILARY HORYZONTU 2020

Ten podział ma ułatwić ubiegającym się o środki poszukiwanie i wybór konkursu, adekwatnego do dziedziny nauki, w której się specjalizują. W każdym z filarów i podlegających im rozdziałów można znaleźć konkretne ogłoszenia o konkursach (na portalu Komisji Europejskiej Participant Portal – o którym mowa będzie w dalszej części artykułu.)

1. DOSKONAŁOŚĆ W NAUCE (EXCELLENCE IN SCIENCE)

 • granty dla najlepszych naukowców i ich zespołów przyznawane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC);
 • finansowanie międzynarodowych badań, które doskonalą istniejące technologie lub prowadzą do powstania nowych (Future and Emerging Technologies – FETs);
 • stypendia indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie;
 • finansowanie infrastruktury badawczej.

2. WIODĄCA POZYCJA W PRZEMYŚLE (INDUSTRIAL LEADERSHIP)

 • badania z obszarów ważnych dla gospodarki: technologie informacyjno-komunikacyjne, mikro- i nanoelektronika, fotonika, nanotechnologie, biotechnologia, zaawansowane materiały i zaawansowane
 • technologie produkcji i przetwarzania, technologie kosmiczne (Key Enabling Technologies);
 • dostęp do instrumentów finansowania ryzyka na styku badań i wdrożeń (Access to Risk Finance);
 • wsparcie rozwoju innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach (Innovation in SMEs).

3. WYZWANIA SPOŁECZNE (SOCIETAL CHALLENGES)

 • zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan;
 • bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka;
 • bezpieczna, czysta i efektywna energia;
 • inteligentny, zielony i zintegrowany transport;
 • działania dotyczące klimatu, środowiska, efektywnej gospodarki zasobami i surowcami;
 • Europa w zmieniającym się świecie – innowacyjne, otwarte społeczeństwa;
 • bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywatel.

NOWOŚCI

 • wprowadzenie instrumentów wychodzących naprzeciw krajom i regionom o niższym potencjale naukowym i innowacyjnym:
 • ERA Chairs – możliwość finansowania kosztów zatrudnienia osoby z doświadczeniem międzynarodowym w jednostce naukowej o znaczącym potencjale badawczym, która pomoże nawiązać lub rozszerzyć zakres współpracy;
 • teaming – utworzenie nowych lub znaczące wzmocnienie istniejących centrów doskonałości przez najlepsze europejskie jednostki naukowe w słabiej rozwiniętych regionach Europy;
 • twinning – wzmocnienie określonego obszaru badań w ramach danej instytucji, poprzez współpracę z przynajmniej dwiema, wiodącymi na arenie międzynarodowej, jednostkami naukowymi.
 • finansowanie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP), także w zakresie usług, innowacji społecznych etc.;
 • wprowadzenie pilotażowej procedury: „szybka ścieżka do innowacji” (FTI) – przyspieszenie drogi od pomysłu do rynku;
 • finansowanie na podstawie stale otwartego zaproszenia do składania wniosków (czas na udzielenie dotacji nie przekracza 6 miesięcy)

Informacje o aktualnych konkursach w Horyzoncie 2020 wraz z dokumentacją aplikacyjną można śledzić za pośrednictwem serwisu internetowego CORDIS.

Aktualne konkursy w Programie Horizon 2020