Dział Nauki

Istnieje możliwość zgłaszania wniosków o dopisanie do konkretnych czasopism naukowych dodatkowych dyscyplin. Każdy z wniosków powinien być umotywowany. Uzasadnienie powinno wykazywać, że istotna część artykułów naukowych publikowanych w danym czasopiśmie dotyczy zagadnień wchodzących w zakresie dyscypliny, która w wyjściowym zestawieniu nie została do tego czasopisma przypisana. Wnioski będą rozpatrywane przez Zespół doradczy. Przypisanie dyscyplin do czasopism będzie służyło usprawnieniu procesu ewaluacji jakości działalności naukowej. W związku z tym, że artykuły naukowe będą zdecydowanie najczęściej zgłaszanymi do ewaluacji osiągnięciami, przyjęta zostanie zasada, zgodnie z którą artykuły w czasopismach, którym przypisano ewaluowaną dyscyplinę, będą automatycznie uznawane jako mające związek z tą dyscypliną. Jednocześnie, nie zostanie ograniczona możliwość uwzględnienia w ewaluacji artykułu opublikowanego w czasopiśmie, do którego ewaluowana dyscyplina nie jest przypisana (o ile osiągnięcie będzie związane tematycznie z badaniami prowadzonymi w tej dyscyplinie).

Wnioski należy składać do 16 listopada 2018 r. na formularzu dostępnym pod adresem: https://pbn.nauka.gov.pl/dyscypliny-czasopism/.

Ponadto na stronie: Konstytucja dla nauki ukazał się Wykaz czasopism z baz Scopus i Web of Science wraz z dyscyplinami.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://konstytucjadlanauki.gov.pl/przypisanie-dyscyplin-do-czasopism-zaczynamy-konsultacje.