Dział Nauki

Narodowe Centrum Nauki zaprasza do składania wniosków o finansowanie międzynarodowych projektów badawczych w ramach konkursu Solar-Driven Chemistry. Problematyka programu dotyczy zagadnień związanych z transformacją małych cząstek (np. wody, dwutlenku węgla, azotu) w bardziej skomplikowane układy pod wpływem światła słonecznego. 

Program obejmuje następujące zagadnienia:

  • Materiały do konwersji i zbierania światła, katalizatory, materiały membranowe, materiały elektrodowe  itp.,
  • Zagadnienia materiałowe  (np. stabilność fotochemiczna materiałów wykorzystywanych w procesach fotochemicznych),
  • Mechanizmy procesów fotokatalitycznych z udziałem małych cząstek chemicznych i inżynieria tych procesów,
  • Fotokataliza i fotoelektrochemia heterogeniczna,
  • Fotokatalityczy rozkład wody,
  • Fotochemiczna i fotoelektrochemiczna redukcja CO2.

Do konkursu mogą przystępować konsorcja złożone z przynajmniej dwóch zespołów badawczych pochodzących z co najmniej dwóch krajów biorących udział w konkursie: Finlandia, Francja, Niemcy, Polska, Szwajcaria.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie należy złożyć wniosek wstępny, tzw. pre-proposal. W czerwcu 2019 r. najlepsze zespoły badawcze zostaną zaproszone do złożenia wniosków pełnych, tzw. full proposals. Projekty będą oceniane przez międzynarodowy panel ekspertów. Nabór wniosków odbywa się poprzez system „elan” niemieckiej agencji Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG).

Termin składania pre-proposals: do 13 lutego 2019 r.

Więcej informacji o konkursie na stronie NCN.