Dział Nauki

Trwa nabór wniosków w ramach programu Newton International Fellowships, którego organizatorem są British Academy, Academy of Medical Sciences oraz Royal Society. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców, którzy chcą prowadzić badania naukowe w Wielkiej Brytanii. Tematyka zgłaszanych badań może dotyczyć: fizyki, biologii, chemii, inżynierii, matematyki, nauk humanistycznych, nauk społecznych, badań klinicznych zorientowanych na pacjenta.

Wnioskodawca w ramach Newton International Fellowships musi:

  • posiadać doktorat lub zostać doktorem do czasu rozpoczęcia finansowania;
  • posiadać nie więcej niż 7 lat aktywnego doświadczenia podoktorskiego w pełnym wymiarze czasu pracy w momencie składania wniosku;
  • pracować poza Wielką Brytanią;
  • nie posiadać obywatelstwa brytyjskiego;
  • władać biegle językiem angielskim w mowie i piśmie;
  • mieć jasno określoną i korzystną dla obu stron propozycję badawczą uzgodnioną z naukowcem z Wielkiej Brytanii

Stypendium przyznawane jest na okres dwóch lat. W jego skład wchodzi 24 000 funtów rocznie na pokrycie kosztów utrzymania się w Wielkiej Brytanii, 8 000 funtów rocznie na badania naukowe, do 3 000 funtów na koszty przeprowadzki.

Termin składania wniosków: do 27 marca 2019 r.

Więcej informacji o konkursie.