Dział Nauki

22 maja br. komisja powołana decyzją Rektora WAT Nr 69/RKR/2019 w składzie:

przewodniczący: prof. dr hab. inż. Krzysztof CZUPRYŃSKI
zastępca przew.:   dr hab. inż. Zdzisław BOGDANOWICZ
sekretarz:                mgr Izabela SZATKOWSKA
członkowie: prof. dr hab. inż. Jan JABCZYŃSKI, prof. dr hab. Lech KOŚCIELECKI, dr hab. inż. Ireneusz EWIAK, dr hab. inż. Zbigniew LECIEJEWSKI, płk dr hab. inż. Zbigniew PIOTROWSKI, dr hab. inż. Paweł PERKOWSKI, dr hab. inż. Piotr RYBAK, dr hab. inż. Zbigniew ZIELIŃSKI, wyłoniła kandydatów do nagród rektorskich. Rektor zatwierdził propozycję laureatów przedstawioną przez Przewodniczacego Komsji.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się tradycyjnie w Dniu Edukacji Narodowej.

Ranking laureatów w kategoriach konkursowych. 

ZA OSIĄGNIECIA NAUKOWE
1 WTC Praca habilitacyjna pt."Wysokotemperaturowe barierowe detektory podczerwieni z tellurku kadmowo - rtęciowego mjr dr hab. inż. Małogrzata Kopytko
2 WTC Przygotowanie i wydanie monografii pt.: "Antimonide-based Infrared Detectors: A New Perspective" prof. dr hab. inż. Antoni Rogalski, płk dr hab. inż. Piotr Martyniuk, mjr dr hab. inż. Małgorzata Kopytko
3 WIG Opracowanie metodyki analiz geodezyjnych szeregów czasowych pod kątem badania wiarygodności zmian pozycji stacji permanentnych prof. dr hab. inż. Janusz Bogusz, dr hab. inż. Anna Kłos
4 WML Opracowanie i wdrożenie do Sił Zbrojnych RP 35mm Okrętowego Systemu Uzbrojenia dr hab. inż. Zbigniew Leciejewski, prof. dr hab. inż. Józef Gacek, dr hab. inż. Ryszard Woźniak, Renata Chromik
ZA OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNE
1 WEL Podręcznik akademicki: Transformacje sygnałów - od teorii do praktyki prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski
2 WCY Osiągnięcia na międzynarodowych wystawach wynalazczości i innowacyjności oraz znaczące wyniki naukowo - dydaktyczne w konkursach programistyczno - technologicznych z grupami studenckimi. ppłk dr inż. Mariusz Chmielewski, por. mgr inż. Marcin Kukiełka
ZA OSIĄGNIĘCIA ORGANIZACYJNE
1 WTC Za organizację międzynarodowej konferencji 22nd Conference on Liquid Crystals - Chemistry, Physics and Applications -    22nd CLC, Poland 2018 dr hab. inż. Wiktor Piecek, dr hab. inż. Marzena Tykarska, dr hab. inż. Paweł Perkowski, płk dr hab. inż. Przemysław Kula, dr hab. inż. Jerzy Zieliński, dr inż. Maciej Chrunik, Małgorzata Turos
2 WME, WEL,WCY, IOE Opracowanie koncepcji, dokumentacji i uruchomienie nowego kierunku studiów Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna prof. dr hab. inż.  Jerzy Małachowski, prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski, dr hab. inż. Kazimierz Worwa, płk dr hab. inż. Krzysztof Kopczyński, prof. dr hab. inż. Andrzej Walczak, prof. dr hab. inż. Marian Klasztorny, dr inż. Paweł Baranowski, dr inż. Kamil Sybilski, dr inż. Henryk Popiel, płk dr hab inż. Krzysztof Murawski, ppłk dr inż. Jarosław Bugaj, dr inż. Stanisław Konatowski, dr inż. Mirosław Szczurek
3 IOE Podniesienie jakości kształcenia i warunków pracy dydaktycznej w IOE przez budowę czterech laboratoriów do ćwiczeń laboratoryjnych dla studentów I,II,III stopnia płk dr hab.  inż. Jacek Wojtas, prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki, ppłk dr inż.Janusz Mikołajczyk, ppłk dr inż. Dariusz Szabra, mjr mgr inż. Artur Prokopiuk, dr inż. Beata Pietrzyk, ppor mgr inż. Krzysztof Achtenberg
ZA CAŁOKSZTAŁT DOROBKU NAUKOWEGO
1 WEL Całokształt dorobku naukowego prof. dr hab. inż. Bronisław Stec