Dział Nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PUN/19 ogłosiło konkurs zamknięty pt. „Projektowanie Uniwersalne”. 

Konkurs dotyczy opracowania i wdrożenia zajęć obowiązkowych w programie studiów, obejmujących projektowanie uniwersalne, umożliwiających studentom poznanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz praktyczne zastosowanie zasad uniwersalnego projektowania produktów i usług. 

Planowana alokajcja na konkurs wynosi: 30 000 000,00 PLN.

Termin składania wniosków: od 31 października 2019 r.  do 2 grudnia 2019 r. 

Szczegóły dotyczące naboru wniosków, znajdują się na stronie NCBR