Dział Nauki

Misją Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej jest wspieranie wymiany akademickiej i współpracy międzynarodowej w celu wzmocnienia potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Agencja ma za zadanie prowadzić długofalową politykę na rzecz wsparcia mobilności akademickiej oraz projakościowego umiędzynarodowienia oferty polskich uczelni m.in. przez realizację programów adresowanych do studentów i kadry naukowej tak z Polski, jak i z zagranicy.

Wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków w programach NAWA skierowanych do instytucji prosimy o kontakt z Działem Nauki (Paulina CHRZANOWSKA, tel. 261 83 91 92). Wnioski te składane będą za pośrednictwem konta zarejestrowanego w systemie teleinformatycznym NAWA na Wojskową Akademię Techniczną.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami:

Programy dla instytucji.

Programy dla naukowców.

1. Programy dla instytucji:

  • Nowoczesna Promocja Zagraniczna

Termin składania wniosków: nabór 2018 zakończony.

Celem programu jest wsparcie projektów ukierunkowanych na promocję uczelni za granicą. Przykładowe działania w ramach programu: kampanie promocyjno-informacyjne, media społecznościowe, aplikacje mobilne, filmy prezentujące uczelnię.

  • Program PROM

Termin składania wniosków: nabór 2018 zakończony

Program ma na celu stworzenie mechanizmu wsparcia finansowego programów wymiany stypendialnej adresowanych do doktorantów i kadry akademickiej. Programy te umożliwiać będą wzięcie udziału w krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni), których celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji.

  • Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe

Termin składania wniosków: nabór 2018 zakończony

Celem programu jest wypracowanie trwałych rozwiązań w zakresie współpracy naukowej, wdrożeniowej i dydaktycznej realizowanej w ramach międzynarodowych partnerstw akademickich. Efektem ma być długofalowa polityka rozwoju jednostki wnioskującej i Partnerów w ramach np. opracowania publikacji, opracowanie i założenie wniosków grantowych, organizacja międzynarodowych konferencji, udział w stażach.

  • Welcome to Poland

Termin składania wniosków: nabór 2018 zakończony

Celem projektu jest wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy, przygotowanie organizacyjne miejsca dedykowanego obsłudze studentów i kadry zagranicznej oraz rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją w domu.

  •  Program CEEPUS

Termin składania wniosków: do 30 października 2018

Celem Porozumienia CEEPUS ("Central European Exchange Program for University Studies") jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich. Umożliwia ono intensyfikację kontaktów między szkołami wyższymi krajów będących stronami Porozumienia poprzez finansowanie mobilności akademickiej.

2. Programy dla naukowców i doktorantów:

  • Polskie Powroty

Termin składania wniosków: nabór 2018 zakończony

Program ma na celu zachęcić do powrotu polskich naukowców, którzy wzmocnią potencjał badawczy naszych ośrodków, poprzez stworzenie warunków umożliwiających podjęcie przez nich pracy w polskich uczelniach lub jednostkach naukowych.

  • Program im. Bekkera

Termin składania wniosków: nabór 2018 zakończony

Celem Programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie.

  • Wymiana bilateralna naukowców

Termin składania wniosków: nabór 2018 zakończony

Celem konkursów jest wsparcie mobilności naukowców w celu realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z krajów partnerskich. Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie wyłącznie kosztów wymiany osobowej.

  • Pozostałe wymiany bilateralne

NAWA realizuje programy wymiany akademickiej w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej między Polską a partnerami zagranicznymi. Szczegółowe informacje dot. współpracy z poszczególnymi krajami na stronie NAWA.

Więcej informacji o programach na strone NAWA.