Dział Nauki

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie obejmujących działania promocyjno-informacyjne mające na celu wsparcie uczelni w budowaniu ich marki międzynarodowej oraz promocji za granicą. Do wsparcia w ramach programu kwalifikują się następujące działania:

1) wypracowanie modelu współpracy z zagranicznymi absolwentami lub realizacja działań, których celem jest rozwój długofalowych relacji z nimi oraz wykorzystanie ich potencjału w budowaniu marki polskiej instytucji, procesach edukacyjnych itp.;

2) tworzenie, rozwój lub zakup aplikacji, stron www, baz danych lub systemów informatycznych przeznaczonych do realizacji celów Projektu;

3) działania online w sieci Internet, w tym w mediach społecznościowych,służące dotarciu z przekazem informacyjno-promocyjnym do grupy docelowej (maturzystów, rodziców, studentów, zagranicznych absolwentów itp.);

4) spotkania, kontakty i działania informacyjno-promocyjne realizowane w różnorodny sposób zarówno w kraju, jak i za granicą (w tym udział w targach, organizacja spotkań, konferencji i zjazdów dla grupy docelowej itp.);

5) działania PR, w tym współpraca z blogerami, youtuberami i innymi rozpoznawalnymi osobowościami, którychcelem jest kształtowanie pozytywnego wizerunku polskiej instytucji w oczach kandydatów na studia i osób finansujących ich kształcenie;

6) filmy, multimedia oraz tradycyjne materiały informacyjno-promocyjne prezentujące w atrakcyjnej formie Polskę, region, uczelnię, warunki studiowania, sylwetki studentów lub zagranicznych absolwentów;

7) zintegrowane projekty, działania networkingowe i kampanie informacyjno-promocyjne, w których połączenie wielu działań prowadzi do realizacji celów Projektu;

8) finansowanie kosztów recenzowanych publikacji naukowych w prestiżowych wydawnictwach zagranicznych (wymogiem jest, aby były to publikacje zakwalifikowane do druku w czasopismach umieszczonych w bazach: Scopus,Web of Science lub aby były to publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych indeksowanych w ww. bazach);

9) organizowanie w Polsce międzynarodowych konferencji naukowych w celu upowszechniania wyników badań i działalności naukowej (wymogiem dla konferencji jest, aby: 1) językiem konferencji był język obcy i wszystkie wystąpienia prowadzone były w języku obcym, 2) min. 20% składu rady naukowej konferencji stanowili naukowcy z zagranicy, 3) przynajmniej 1/3prelegentów pochodziła z zagranicznych uczelni lub jednostek naukowych).

Poziom finansowania: 100 tys. PLN (w wypadku projektu realizowanego samodzielnie), 200 tys. PLN (projekt partnerski do 3 podmiotów), 300 tys. PLN (projekt partnerski pow. 3 podmiotów).

Alokacja w konkursie: 6,5 mln PLN

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA w okresie od 07 marca 2019 r. do 16 maja 2019 r. do godz. 15.00

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się na stronie NAWA.