Dział Nauki

1. Zarządzenie Rektora WAT im. Jarosława Dąbrowskiego nr 41/RKR/2019 z dnia 25 października 2019 r. w sprawie "Zasad prowadzenia projektów badawczych, prac rozwojowych oraz inwestycji związanych z działalnością naukową w WAT".

2. Zarządzenie Rektora WAT im. Jarosława Dąbrowskiego nr 42/RKR/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zasad zawierania umów o dzieło i umów zlecenia z osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego.

Komplet załączników w wersji edytowalnej.

3. Zarządzenie Rektora WAT im. Jarosława Dąbrowskiego nr 37/RKR/2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie umów i pełnomocnictw cywilnoprawnych oraz upoważnień administracyjnych.

4. Decyzja Rektora WAT im. Jarosława Dąbrowskiego nr 84/RKR/2016 z dnia 30 maja 2016 r. zmieniające decyzje w sprawie ustalenia minimalnej i maksymalnej wysokości stawki godzinowej wynagrodzenia uzupełniającego za pracę świadczoną przez pracowników WAT w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

5. Uchwała Senatu WAT im. Jarosława Dąbrowskiego nr 62/WAT/2014 z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na wynagrodzenia uzupelniające za pracę świadczoną przez pracowników WAT w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Archiwalne uchwały i zarządzenia.

1. Uchwała nr 181/III/2011 Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych w Wojskowej Akademii Technicznej

2. Zarządzenie Rektora WAT im. Jarosława Dąbrowskiego nr 29/RKR/2014 z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie "Zasad prowadzenia projektów badawczych, prac rozwojowych oraz inwestycji służących potrzebom badań naukowych w WAT"

3. Zarządzenie Rektora WAT im. Jarosława Dąbrowskiego nr 18/RKR/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie  "Zasad prowadzenia projektów badawczych, prac rozwojowych oraz inwestycji służących potrzebom badań naukowych w WAT"

                Komplet załączników w wersji edytowalnej.

4. Zarządzenie Rektora WAT im. Jarosława Dąbrowskiego nr 44/RKR/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie "Zasad prowadzenia projektów badawczych, prac rozwojowych oraz inwestycji służących potrzebom badań naukowych w WAT"