Dział Nauki

Program Polsko – Amerykańskiej Komisji Fulbrighta jest obecny w Polsce nieprzerwanie od 1959 r. Misją Komisji jest rozwijanie i wzmacnianie współpracy naukowej i kulturalnej pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Wyróżniającym się studentom i absolwentom polskich uczelni oferowane jest finansowanie na rozpoczęcie studiów w USA.

Komisja Fulbrighta prowadzi również centrum doradztwa edukacyjnego EducationUSA, gdzie można uzyskać wiarygodne informacje na temat systemu szkolnictwa wyższego w USA. Komisja jest organizacją non profit, której działalność finansowana jest przez Departament Stanu USA oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w oparciu o umowę bilateralną.

· Graduate Student Award - to stypendium przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych planujących podjęcie studiów magisterskich, doktoranckich lub innych programów na poziomie graduate kończących się uzyskaniem dyplomu w uczelniach amerykańskich.

Konkurs jest zamknięty. Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2020-2021 zostanie ogłoszony w lutym 2019.

· Fulbright - Schuman Award - stypendia dla studentów, doktorantów, pracowników naukowych i pracowników administracji publicznej na studia lub realizację własnych projektów dotyczących stosunków pomiędzy USA i Unią Europejską lub związanych ze sprawami Unii Europejskiej. Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

Konkurs jest obecnie zamknięty.

· Fulbright Junior Research Award - przyznawane jest w drodze konkursu doktorantom przygotowującym rozprawę doktorską w uczelniach, instytutach badawczych, jednostkach naukowych PAN, międzynarodowych instytutach naukowych oraz innych jednostkach naukowych w Polsce. Stypendium umożliwia realizację projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym lub organizacji pozarządowej.

Konkurs jest zamknięty. Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2020-2021 zostanie ogłoszony w lutym 2019.

· Fulbright Senior Award  - Stypendia Fulbright Senior Award przyznawane są w drodze konkursu pracownikom naukowym oraz naukowo-dydaktycznym uczelni, instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN, międzynarodowych instytutów naukowych oraz innych jednostek naukowych w Polsce na realizację własnych projektów badawczych w amerykańskich uczelniach, instytutach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych. Stypendyści, oprócz realizacji projektu badawczego, mogą również prowadzić zajęcia dydaktyczne.

Konkurs jest zamknięty. Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2020-2021 zostanie ogłoszony w lutym 2019.

· Specialist Program - stypendia przyznawane są instytucjom wyrażającym gotowość przyjęcia wybitnych amerykańskich specjalistów do prowadzenia i uczestniczenia w: m.in. wykładach, seminariach i warsztatach, sympozjach, konferencjach, konsultacjach w zakresie prac programowych oraz rozwoju kadry administracyjnej/pracowników naukowo-badawczych, do wykonywania ocen i ekspertyz, czy też rozwijania lokalnych programów i/lub projektów badawczych.Stypendia przyznawane są w następujących dziedzinach: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki humanistyczne, nauki matematyczne, nauki medyczne, nauki polityczne, nauki prawne, nauki przyrodnicze, nauki rolnicze, nauki społeczne, nauki ścisłe, nauki techniczne.

Konkurs jest zamknięty. Kolejny nabór wniosków zostanie uruchomiony 1 października 2019.

· Program BioLAB -  roczny, płatny staż dla studentów nauk biologicznych (biologia, biochemia, biotechnologia, chemia, fizyka, farmacja, itp.) w czterech amerykańskich instytucjach naukowych: Oklahoma Medical Research Foundation, University of Chicago, University of Virginia, University of Texas, Southwestern Medical Center.

Konkurs jest zamknięty. Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2019-2020 zostanie ogłoszony w paździreniku 2018.

· Scholar-in-Residence Award - stypendia dla pracowników dydaktycznych lub naukowo-dydaktycznych zatrudnionych w polskich jednostkach naukowych (np. uczelniach wyższych, instytutach badawczych) na wyjazd do USA trwający semestr lub rok akademicki. Celem wyjazdu jest prowadzenie działalności dydaktycznej wspierającej amerykańską instytucję goszczącą oraz lokalną społeczność. Informacje o otwartch konkursach aktualizowane są na stronie komisji. 

Informacje o poszczególnych programach oraz procedury aplikacyjne dostępne są na stronie Polsko – Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.