Dział Nauki

Stopnie naukowe i tytuł naukowy 

1. USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 2. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 61/WAT/2019 z dnia 26 września 2019 r.określająca
„Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego 
w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego”

3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta

 4. Uznawalność wykształcenia i uwierzytelniania dokumentów - zmiana podmiotu. Z dniem 1 lutego 2018 r. Wydział Uznawalności Wykształcenia przestał istnieć w strukturze Departamentu Współpracy Miedzynarodowej (DWM). Sprawy dotyczące uznawalności wykształcenia i uwierzytelniania dokumentów do obrotu prawnego z zagranicą są obecnie we właściwości Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA)

Wszelkie pytania dotyczące informacji/ opinii o zagranicznych dyplomach oraz uwierzytelniania dokumentów/nadawania klauzuli apostille powinny być kierowane po adres:

- w sprawach uwierzytelniania/ apostille: ,

- w sprawach uznawalności wykształcenia: Tel. 22 52 92 35

W kompetencjach Departamentu Współpracy Międzynarodowej MNiSW pozostają sprawy dotyczące zawierania umów międzynarodowych z obszaru uznawalności wykształcenia oraz regulacje prawne, a także sprawy związane z Komitetem Konwencji Lizbońskiej. Więcej o Narodowej Agencji Wymiany Międzynarodowej: www.nawa.gov.pl.

4. Na stronie internetowej Rady Doskonałości Naukowej można zapoznać się m.in. z zasadami obowiązującymi przy postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora.