Dział Nauki

1. USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

 

Stopnie naukowe i tytuł naukowy 

 1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U.2003.65.595)
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2016 poz. 1586). Wzór zawiadomienia o nadaniu stopnia doktora, wzór zawiadomienia o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

 3. Uznawalność wykształcenia i uwierzytelniania dokumentów - zmiana podmiotu. Z dniem 1 lutego 2018 r. Wydział Uznawalności Wykształcenia przestał istnieć w strukturze Departamentu Współpracy Miedzynarodowej (DWM). Sprawy dotyczące uznawalności wykształcenia i uwierzytelniania dokumentów do obrotu prawnego z zagranicą są obecnie we właściwości Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

  Wszelkie pytania dotyczące informacji/ opinii o zagranicznych dyplomach oraz uwierzytelniania dokumentów/nadawania klauzuli apostille powinny być kierowane po adres:

  - w sprawach uwierzytelniania/ apostille: ,
  - w sprawach uznawalności wykształcenia: Tel. 22 52 92 357
  W kompetencjach Departamentu Współpracy Międzynarodowej MNiSW pozostają sprawy dotyczące zawierania umów międzynarodowych z obszaru uznawalności wykształcenia oraz regulacje prawne, a także sprawy związane z Komitetem Konwencji Lizbońskiej. Więcej o Narodowej Agencji Wymiany Międzynarodowej: www.nawa.gov.pl.

 

Akty prawne po  1 października 2011 r.

 1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
 2. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2005.164.1365 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U.2003.65.595 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U.2011.179.1065)
 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego (Dz.U.2011.179.1066)
 6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego .
 7. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz.U.2011.196.1165)
 8. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski (Dz.U.2011.160.956)
 9. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą (Dz.U.2011.179.1067)
 10. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U.2011.206.1219)
 11. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i waruków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U.2012.990)
 12. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą (Dz.U.2011.196.1168)

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów www.ck.gov.pl