Dział Nauki

Akty normatywne

1. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” ; Dziennik ustaw RP, poz. 1668, z dnia 30 sierpnia 2018 r.

2. „Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” ; Dziennik ustaw RP, poz. 1669, z dnia 30 sierpnia 2018 r.

3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. „w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych”; Dziennik ustaw RP, poz. 1818, z dnia 25 września 2018 r.

4. Rozporzadzenie w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z dnia 7 listopada 2018 r.

5. „Ewaluacja jakości działalności naukowej – przewodnik” ; MNiSW  --------->>>>>>>>>>przewodnik nieaktualny, trwają pracę nad nowym

            Przykłady oświadczeń z KDN:

  • Oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej,
  • Upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową.

W przypadku wypełniania wyżej wymienionych oświadczeń należy skontaktować się z prodziekanem ds. naukowych właściwej PJO.

Prezentacja MNiSW pt.: Oświadczenia pracownicze