Dział Nauki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło VIII edycję konkursu "Diamentowy Grant".

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania. W ramach programu wsparciem mogą być objęci wybitnie uzdolnieni: studenci jednolitych studiów magisterskich, którzy ukończyli trzeci rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę, a także absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera albo równorzędny w roku ogłoszenia konkursu.

Osoby zainteresowane aplikowaniem w programie nie mogą posiadać tytułu zawodowego magistra lub jego odpowiednika oraz być laureatami poprzednich edycji konkursu. Wymogiem jest posiadanie znajomości co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2, prowadzenie zaawansowanych badań naukowych, a także wykazanie się osiągnięciami naukowymi.

Wniosek o finansowanie projektu badawczego wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w formie elektronicznej w systemie OSF, dostępnym na stronie osf.opi.org.pl, w terminie dwóch miesięcy od daty ogłoszenia konkursu. Wraz z wnioskiem wymagane jest złożenie informacji określonej w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministra albo w postaci papierowej.

Do wniosku należy dołączyć elektroniczne kopie następujących dokumentów:

  • dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia w roku ogłoszenia konkursu lub zaświadczenia z uczelni, potwierdzającego ukończenie trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich, w roku ogłoszenia konkursu
  • dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe
  • dokumentu potwierdzającego znajomość co najmniej jednego języka obcego
  • opinii opiekuna naukowego o przebiegu badań naukowych dotychczas prowadzonych przez kandydata
  • ankiety dorobku naukowego opiekuna naukowego za okres ostatnich 4 lat
  • oświadczenia kandydata o nieposiadaniu tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego oraz o nieotrzymaniu środków finansowych we wcześniejszych edycjach programu „Diamentowy Grant”.

Okres realizacji projektu nie może przekraczać 4 lat, a koszt nie może być wyższy niż 180 000 zł dla nauk humanistycznych, społecznych i 220 000 zł dla nauk ścisłych i technicznych.

Więcej na stronie: www.gov.pl