Dział Nauki

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy Maestro 14 i Sonata Bis 12.

MAESTRO jest konkursem przeznaczonym dla doświadczonych naukowców, na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Kierownikiem projektu może zostać osoba, która w ciągu ostatnich 10 lat opublikowała co najmniej pięć artykułów w renomowanych czasopismach naukowych polskich lub zagranicznych, kierowała lub kieruję przynajmniej dwoma projektami badawczymi realizowanymi w ramach konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych oraz wykazała się aktywnością na innych polach działalności akademickiej. W obecnej edycji konkursu MAESTRO 14, kierownik projektu, który kieruje lub kierował projektem badawczym finansowanym w ramach konkursu MAESTRO, może wystąpić z wnioskiem o finansowanie kolejnego projektu badawczego w konkursie MAESTRO pod warunkiem, że spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

  • jest laureatem konkursu organizowanego przez European Research Council (ERC);
  • w okresie ostatnich 5 lat wystąpił z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego w konkursie organizowanym przez ERC, a wniosek ten uzyskał ocenę co najmniej w I etapie konkursu.

Konkurs MAESTRO jest ogłaszany już po raz czternasty, a jego budżet to 20 mln zł.

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 września 2022 r. do godziny 16:00.

Więcej informacji na stronie NCN

SONATA BIS to konkurs którego celem jest utworzenie nowego zespołu naukowego prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. Kierownikiem projektu badawczego może być osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem z wystąpieniem z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2017 r.). Okres ten może być przedłużony w określonych przypadkach (§ 6 pkt 3 uchwały w sprawie warunków przeprowadzania konkursu SONATA BIS). Wymagane jest, aby osoba ta w swoim dorobku naukowym posiadała co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę. W przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki, kierownik projektu powinien posiadać przynajmniej jedną pracę opublikowaną lub przyjętą do druku lub przynajmniej jedno dokonanie artystyczne bądź artystyczno-naukowe. Okres, z którego należy przedstawić dorobek naukowy to 10 ostatnich lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (począwszy od 2012 r.). Okres ten może być przedłużony w określonych przypadkach (§ 7 pkt 6 lit. a uchwały w sprawie warunków przeprowadzania konkursu SONATA BIS).

Budżet konkursu wynosi 120 mln zł

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 września 2022 r. do godziny 16:00.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.

Więcej informacji na stronie NCN