Dział Nauki

Akty normatywne

1. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” ; Dziennik ustaw RP z 2020 r., poz. 85).

2. „Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” ; Dziennik ustaw RP, poz. 1669, z dnia 30 sierpnia 2018 r.

3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. „w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych”; Dziennik ustaw RP, poz. 1818, z dnia 25 września 2018 r.

4. Rozporządzenie w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z dnia 7 listopada 2018 r.

5. Komunikat MEiN w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych  z dnia 09 lutego 2021 r.

6. Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 1 grudnia 2021 r.

7. Rozporządzenie Ministra nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie współczynników kosztochłonności, Dziennik ustaw RP, poz. 202, z dnia 1 lutego 2019 r.

8. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, Dziennik ustaw RP, poz. 392, z dnia 28 lutego 2019 r.

9. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, Dziennik ustaw RP, poz. 1352, z dnia 7 sierpnia 2020 r.

10. Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową, Dziennik ustaw RP, poz.  533, z dnia 21 marca 2019 r.

11. Rozporządzenie MNiSW z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej oraz oceny raportu z ich wykorzystania, Dziennik ustaw RP, poz. 893, z dnia 13 maja 2019 r.

12. Przewodnik po systemie szkolnictwa wyższego i nauki, Część 1,  MNiSW

13. Przewodnik po ewaluacji, Część 2, MNiSW

14. Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów