Dział Nauki

Akty normatywne

1. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” ; Dziennik ustaw RP z 2020 r., poz. 85).

2. „Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” ; Dziennik ustaw RP, poz. 1669, z dnia 30 sierpnia 2018 r.

3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. „w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych”; Dziennik ustaw RP, poz. 1818, z dnia 25 września 2018 r.

4. Rozporzadzenie w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z dnia 7 listopada 2018 r.

5. Rozporządzenie Ministra nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie współczynników kosztochłonności, Dziennik ustaw RP, poz. 202, z dnia 1 lutego 2019 r.

6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, Dziennik ustaw RP, poz. 392, z dnia 28 lutego 2019 r.

7. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, Dziennik ustaw RP, poz. 1352, z dnia 7 sierpnia 2020 r.

8. Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową, Dziennik ustaw RP, poz.  533, z dnia 21 marca 2019 r.

9. Rozporządzenie MNiSW z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej oraz oceny raportu z ich wykorzystania, Dziennik ustaw RP, poz. 893, z dnia 13 maja 2019 r.

10. Przewodnik po systemie szkolnictwa wyższego i nauki, Część 1,  MNiSW

11. Przewodnik po ewaluacji, Część 2, MNiSW

            Przykłady oświadczeń z KDN:

  • Oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej,
  • Upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową.

W przypadku wypełniania wyżej wymienionych oświadczeń należy skontaktować się z prodziekanem ds. naukowych właściwej PJO.

Prezentacja MNiSW pt.: Oświadczenia pracownicze