Dział Nauki

Ustawy

  1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022, poz. 574 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. u. z 2018 r., poz. 1669).
  3. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r., poz. 2227 z późn. zm.).
  4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2016, poz. 900).
  5. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz.U. z 2016, poz. 1071).
  6. Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz,U.2019, poz 1582)

Przepisy wykonawcze do ustaw 

1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz  dyscyplin artystycznych (Dz. U.2018, poz. 1818).

2. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

3. Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów  

4. Rozporządzenie Ministra nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie współczynników kosztochłonności (Dz.U. 2019, poz. 202).

5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową (Dz.U.2019, poz. 533).

6. Rozporządzenie MNiSW z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej oraz oceny raportu z ich wykorzystania (Dz. U. 2019, poz. 893).

7. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” (Dz. U. 2022, poz. 422).

8. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz.U. nr 207, poz. 1237).

9. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę (Dz. U. 2018, poz. 166).

10. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie podziału środków finansowych dla uczelni wojskowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego oraz na zadania związane z obroną narodową (Dz. U. 2019, nr 2047)

11. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 sierpnia 2020 r.  w sprawie zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju związanych z realizacją badań naukowych
lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. 2020, poz. 1495)

Przepisy wojskowe

  1. Decyzja Nr 40/MON z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie koordynacji, planowania i realizacji badań naukowych w resorcie obrony narodowej.
  2. Decyzja Nr 2/DIn Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego w resorcie obrony narodowej dokumentu pt. "Priorytetowe kierunki badań w resorcie obrony narodowej na lata 2021-2035".
  3. Dokument "Priorytetowe kierunki badań w resorcie obrony narodowej na lata 2021-2035".
  4. Załącznik do dokumentu "Priorytetowe kierunki badań w resorcie obrony narodowej na lata 2021-2035".