Dział Nauki

Ustawy

 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022, poz. 574 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. u. z 2018 r., poz. 1669).
 3. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r., poz. 2227 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2016, poz. 900).
 5. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz.U. z 2016, poz. 1071).
 6. Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz,U.2019, poz 1582)

Przepisy wykonawcze do ustaw

 1. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.
 2. Komunikat Ministra Nauki z dnia 05 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową (Dz.U.2019, poz. 533).
 4. Rozporządzenie MNiSW z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej oraz oceny raportu z ich wykorzystania (Dz. U. 2019, poz. 893).
 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” (Dz. U. 2022, poz. 422).
 6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz.U. nr 207, poz. 1237).
 7. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę (Dz. U. 2018, poz. 166).
 8. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie podziału środków finansowych dla uczelni wojskowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego oraz na zadania związane z obroną narodową (Dz. U. 2019, nr 2047)
 9. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 sierpnia 2020 r.  w sprawie zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju związanych z realizacją badań naukowych
  lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. 2020, poz. 1495)

Przepisy wojskowe

 1. Decyzja Nr 40/MON z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie koordynacji, planowania i realizacji badań naukowych w resorcie obrony narodowej.
 2. Decyzja Nr 2/DIn Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego w resorcie obrony narodowej dokumentu pt. "Priorytetowe kierunki badań w resorcie obrony narodowej na lata 2021-2035".
 3. Dokument "Priorytetowe kierunki badań w resorcie obrony narodowej na lata 2021-2035".
 4. Załącznik do dokumentu "Priorytetowe kierunki badań w resorcie obrony narodowej na lata 2021-2035".