Dział Nauki

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 3/RKR/2019 z 20 marca 2019 r. i zmieniającym go Zarządzeniem Rektora nr 9/RKR/2021 z 12 lutego 2021 r. pracownicy WAT  mogą ubiegać się o stypendia naukowe z tytułu działalności publikacyjnej wg kryteriów, które reguluje zarządzenie.

Stypendium naukowe z tytułu działalności publikacyjnej przyznawane jest pracownikom WAT oraz żołnierzom zawodowym pełniącym służbę zawodową w WAT. Autorzy, którzy nie są pracownikami lub żołnierzami nie mogą ubiegać się o stypendium i nie można ich uwzględniać we wniosku (dotyczy to np. doktorantów którzy nie są zatrudnieni lub studentów)

 

Stypendium przyznawane jest za publikację naukową, która spełnia łącznie następujące warunki:

1. Zostały przypisane jej punkty w wysokości 100, 140 lub 200 pkt (na podstawie wykazu czasopism),

2. Przynajmniej jeden z autorów publikacji jest pracownikiem zaliczonym do liczby "N" w WAT i uwzględnił ją w oświadczeniu upoważniającym WAT do wykazania jej na potrzeby ewaluacji (tzw. 3 oświadczenie), 

3. Publikacja została zdeklarowana w dyscyplinie naukowej, w której WAT posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych,

4. Została wprowadzona do profilu instytucji WAT oraz umieszczona w profilu ORCID wszystkich autorów publikacji, ktorzy należą do "N". Publikację do profilu instytucji WAT wprowadzają importerzy publikacji na Wydziałąch i do nich należy się zwrócić z prośbą o wprowadzenie publikacji. W swoich profilach ORCID publikację umieszczają autorzy.

5. Publikacja posiada identyfikator DOI.

 

W celu uzyskania stypendium należy złożyć wniosek. We wniosku należy uwzględnić wszystkich autorów, którzy są pracownikami WAT lub żołnierzami zawodowymi pełniącymi służbę zawodową w WAT. Wniosek podpisany przez wszystkich autorów uwzględnionych we wniosku, sprawdzony pod względem formalnym i zaakceptowany przez Przewodniczących wszystkich dyscyplin reprezentowanych przez autorów publikacji, należy złożyć do Prorektora ds. naukowych za pośrednictwem Działu Nauki.

Dział Nauki po weryfikacji formalnej tworzy listę i przekazuje do Rektora w celu akceptacji.

Nabór wniosków organizowany jest w trybie ciągłym, Decyzja Rektora o wypłacie następuje w trybie kwartalnym.

 

 

Wnioski należy składać w Dziale Nauki: Marcin Męziński, Sztab, I p., pok. 106, tel. 261 83 90 36 lub w  sekretariacie Prorektora ds. naukowych.