Dział Nauki

Kontakt:

mjr mgr inż. Dorota Górska, tel. 261 839 750 (Sztab, Ip. pok. 107) w przypadku wydziałów WTC, WLO, WEL, WIM

mgr Joanna Luberadzka, tel. 261 839 056 (Sztab, Ip. pok. 106) w przypadku wydziałów WIG, IOE, WML

 

Najczęściej zadawane pytania:

1. Jaka kwota przyznana jest na zakup aparatury?

Kwota przeznaczona na aparaturę, jej wytworzenie lub zakup nie może przekroczyć 100 tys. w czasie trwania całego projektu.

2. Czy podział finansowania w latach ( w pierwszym roku 33%) jest sztywny czy można go zmienić lub przesunąć na późniejsze lata?

Nie możemy przesuwać środków z pierwszego roku na kolejne lata.

3. Czy można projekt zakończyć wcześniej np. w 3 lata?

Tak, 48 miesięcy to maksymalny czas trwania projektu.

4. Czy można w kosztorysie planować w 1 roku realizacji koszty wynagrodzeń na całe 12 miesięcy pomimo że projekt realnie zacznie się najwcześniej od 1 czerwca?

W pierwszym roku trwania I Edycji Programu Grant Badawczy 2018-2022  wydatkowanie jest przewidziane od momentu uruchomienia projektu do  końca roku 2018. W roku 2019  planowanie wydatkowania będzie obejmowało już 12 miesięcy.

5. O jakich usługach mówimy w przypadku usług obcych?

Usługi obce są to koszty dotyczące drobnych usług technicznych o wartości do 15 000 zł. Są one definiowane w Katalogu Kosztów Kwalifikowanych, który stanowi załącznik do Regulaminu Programu Grant Badawczy. 

6. Czy w ramach porozumienia przewidziane są środki finansowe dla ośrodka zagranicznego lub krajowego A , A+?

Nie przewiduje się żadnego finansowania dla ośrodka krajowego lub międzynarodowego w ramach Programu Grant Badawczy.

7. Czy we wniosku, w pkt. II składu zespołu badawczego należy podać wszystkich wykonawców czy tylko głównych???

Należy podać wszystkich wykonawców, którzy są planowani do danego projektu.

8. Czy koszty dotyczące drobnych usług obcych (15 000 zł.) przewidziane są na wydatkowanie w roku 2018 czy w całej I Edycji Programu Grant Badawczy 2018-2022?

Koszty dotyczące drobnych usług obcych przewidziane są na każdy rok  trwania I Edycji Programu Grant Badawczy. Kwota ta jest stała i w I Edycji tj. 2018-2022 nie ulegnie zmianie.

9. Czy w Programie Grant Badawczy mogą być zatrudnione osoby spoza WAT-u?

Nie, finansowanie Programu dotyczy tylko osób zatrudnionych w Wojskowej Akademii Technicznej.

10. Czy koszty aparatury można zakwalifikować do kosztów ogólnych lub pośrednich???

Nie, koszty aparatury należy zaliczyć do kosztów bezpośrednich.

11. Ile egzemplarzy wniosku należy dostraczyć do Działu Nauki?

Należy dostarczyć 1 egzemplarz wniosku w wersji papierowej podpisany prze Kierownika projektu, Kierownika PJO i Kwestora oraz wersję elektroniczną.

12. O jakiej opinii jest mowa w pkt VI. Wniosku?

Jest to miejsce na opinię (rekomendację) Rady Wydziału (Komisję Nauki).

13. Co należy rozumieć pod pojęciem wizyty i konsultacje we wniosku o finansowanie projektu? (Tabelka kosztorys projektu, pkt f)

Po ostatecznych konsultacjach z Departamentem Nauki i Szkolnictwa Wojskowego punkt f) dotyczący wizyt i konsultacji należy wykreślić z wniosku o finansowanie Grantu Badawczego.

14. Czy koszty szkolenia związane z zakupionym oprogramowaniem do aparatury naukowo-badawczej może być zakwalifikowany do kosztów bezpośrednich, innych?

Nie, takie szkolenia są kosztami niekwalifikowalnymi.

15. Czy kwoty wpisywane we wnioski są kwotami netto czy brutto?

Kwoty, które wpisujecie Państwo do wniosku o dofinasowanie GB powinny być kwotami brutto.

16. Numery kont w Programie Grant Badawczy wyglądają następująco:

GBMON/13-994/2018/WAT

GB -nazaw Programu (Grant Badawczy)

MON - Ministrstwo Obrony Narodowej

13- wyróżnik dotyczący Programu Grant Badawczy

994 - jest to numer indywidualny, oddzielny i charakterystczny dla każdego Projektu

2018- rok rozpoczęcia Programu GB

WAT- jednostka w której realizowany jest Program GB (Wojskowa Akademia Techniczna)

Ważne:

W publikacjach naukowych publikowanych w ramach finansowania z programu Grant Badawczy prosimy o zamieszczanie informacji (ACKNOWLEDGMENT), że dana publikacja jest efektem finansowania projektu w programie Grant Badawczy MON (Project under the Ministry of National Defence Republic of Poland Program - Research Grant). Publikacje i inne efekty projektu, w których nie wskazano formuły instytucji finansującej projekt, nie będą traktowane jako efekt realizacji projektu i nie będą brane pod uwagę przy jego rozliczeniu.

 

Do dnia 30 października należy dostarczyć do Działu Nauki egzemplarz porozumienia w sprawie GB. Nie dostrczenie w/w dokumentu wskazuje na obligatoryjne zamknięcie projektu.