Dział Nauki

1. Zarządzenie Rektora WAT im. Jaroslawa Dąbrowskiego nr 65/RKR/2023 z dnia 18 październia 2023 r. zmieniające Zarządzenie Rektora WAT im. Jarosława Dąbrowskiego nr 11/RKR/2023 z dnia 08 lutego 2023 w sprawie "Zasad prowadzenia projektów badawczych, prac rozwojowych oraz inwestycji związanych z działalnością naukową w WAT."

             Komplet załączników w wersji edytowalnej.

2. Zarządzenie Rektora WAT nr 19/RKR/2023 z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie zasad wydatkowania środków finansowych z subwencji Ministra Obrony Narodowej na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego.

  1. Wniosek
  2. Aneks
  3. Raport końcowy

3. Zarządzenie Rektora WAT im. Jarosława Dąbrowskiego nr 45/RKR/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu wynagradzania pracowników Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego". Wersja edytowalna załączników do regulaminu znajduje sie w intranecie

4. Zarządzenie Rektora WAT im. Jarosława Dąbrowskiego  nr 34/RKR/2021 w sprawie „Zasad zawierania umów o dzieło i umów zlecenia z osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego".

              Komplet załączników w wersji edytowalnej.

5. Zarządzenie Rektora WAT im. Jarosława Dąbrowskiego nr 13/RKR/2020 z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia do użytku "Wytycznych do prowadzenia niejawnych badań naukowych i prac rozwojowych w Wojskowej Akademii Technicznej".

6. Zarządzenie Rektora WAT im. Jarosława Dąbrowskiego nr 37/RKR/2019 z dnia 15 października 2019 r. z późn. zm.  w sprawie umów i pełnomocnictw cywilnoprawnych oraz upoważnień administracyjnych.

7. Decyzja nr 145 MON z dnia 13 lipca 2017 r. z późn. zm. w sprawie zasad postępowania w kontaktach z wykonawcami.

 

 

 

Archiwalne uchwały i zarządzenia.

1. Uchwała nr 181/III/2011 Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych w Wojskowej Akademii Technicznej

2. Zarządzenie Rektora WAT im. Jarosława Dąbrowskiego nr 29/RKR/2014 z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie "Zasad prowadzenia projektów badawczych, prac rozwojowych oraz inwestycji służących potrzebom badań naukowych w WAT"

3. Zarządzenie Rektora WAT im. Jarosława Dąbrowskiego nr 14/WAT/2021 z dnia 1 marca 2021 w sprawie "Zasad prowadzenia projektów badawczych, prac rozwojowych oraz inwestycji związanych z działalnością naukową WAT."

              Komplet załączników w wersji edytowalnej.

3. Zarządzenie Rektora WAT im. Jarosława Dąbrowskiego nr 18/RKR/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie  "Zasad prowadzenia projektów badawczych, prac rozwojowych oraz inwestycji służących potrzebom badań naukowych w WAT"

                Komplet załączników w wersji edytowalnej.

4. Zarządzenie Rektora WAT im. Jarosława Dąbrowskiego nr 44/RKR/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie "Zasad prowadzenia projektów badawczych, prac rozwojowych oraz inwestycji służących potrzebom badań naukowych w WAT"

5. Decyzja Rektora WAT im. Jarosława Dąbrowskiego nr 84/RKR/2016 z dnia 30 maja 2016 r. zmieniające decyzje w sprawie ustalenia minimalnej i maksymalnej wysokości stawki godzinowej wynagrodzenia uzupełniającego za pracę świadczoną przez pracowników WAT w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

6. Zarządzenie Rektora WAT im. Jarosława Dąbrowskiego nr 42/RKR/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zasad zawierania umów o dzieło i umów zlecenia z osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego.

Komplet załączników w wersji edytowalnej.

7. Uchwała Senatu WAT im. Jarosława Dąbrowskiego nr 62/WAT/2014 z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na wynagrodzenia uzupelniające za pracę świadczoną przez pracowników WAT w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.