Dział Nauki

 

Wykaz projektów realizowanych przez Wojskową Akademię Techniczną "Baza Wiedzy WAT"


 Informacje o projektach krajowych finansowanych ze źródeł budżetu państwa

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju:

 

 1. Mobilny system dezynfekcyjny do zabezpieczania medycznego Sił Zbrojnych RP w przeciwdziałaniu SARS-Co V-2.
 2. Technologia opracowania tyflomap zabytkowych założeń parkowych.
 3. Opracowanie prototypu zaawansowanego technologicznie systemu informatycznego umożliwiającego zautomatyzowanie procesu analizy obrazów uzyskanych z ukrytych urządzeń optoelektronicznych.
 4.  Uniwersalny system wczesnej detekcji i unieszkodliwiania złośliwego oprogramowania typu ransomwere.
 5.  Prototyp mobilengo wieloczujnikowego systemu obserwacyjnego do zabezpieczenia strefy nadgranicznej.
 6.  Bezprzewodowy integrator przyszłościowych sieci i systemów łączności współczesnego pola walki (tj. HMS JAŚMIN) gwarantujący   bezpieczny przesył danych w strukturach MON.
 7. Technologie optyczne kryptologii kwantowej do ochrony danych w sieciach teleinformatycznych.
 8. Rodzina głowic optoelektronicznych dla rakiet sterowanych.
 9. Opracowanie technologii transmisji danych i budowa Modemu MF-TDMA do bezpiecznego i niezawodnego przesyłania danych
  w systemach łączności
  .
 10. System wspomagania decyzji ewakuacji medycznej oparty na monitorowaniu parametrów życiowych żołnierza i rozszerzonej świadomości sytuacyjnej.
 11. Inteligentny, zintegrowany system do lokalizacji, wstępnej oceny i pomocy medycznej poszkodowanym na polu walki wykorzystujący geoinformacje i sensory biomedyczne.
 12. Nanosatelitarna konstelacja optoelektronicznego rozpoznania obrazowego PIAST.
 13. Mikrofalowy układ formowania wiązki antenowej systemów detekcji i niszczenia BSL wykorzystujących technologię metamateriałową.
 14. Nowatorskie metody diagnostyki terahercowej w wybranych kluczowych zastosowaniach w wojsku i bezpieczeństwie.
 15. Opracowanie modularnej infrastruktury komputera kwantowego do specjalnych i wojskowych zastosowań informatycznych.
 16. TubeRoSa - opracowanie innowacyjnego urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego bazującego na wertykalnych absorberach energii z wykorzystaniem zaawansowanych metod symulacji w środowisku wirtualnym.
 17. Dowodzenie i kierowanie grupą bezzałogowych statków powietrznych rozpoznania radioelektronicznego COMINT na bazie nowoczesnych technologii IT.
 18. System amunicji programowalnej kal. 35 mm dla Okrętowego Systemu Uzbrojenia (OSU-35K)/ SAP-35.
 19. Multi-sensoryczna platforma obrazowania i detekcji zagrożeń występujących na obszarach o wysokiej dynamice zmian warunków otoczenia.
 20. Innowacyjny zintegrowany system diagnostyki polowej i stacjonarnej inwazji pasożytniczych, bakteryjnych i wirusowych na obszarach PKW (DIAGNOTROP).
 21. Bezzałogowa platforma nawodno-powietrzna wykorzystująca efekt przypowierzchniowy wspierająca działania Wojsk Specjalnych na akwenach morskich.

 22. Detekcja, klasyfikacja i śledzenie okrętu podwodnego przy użyciu roju bezzałogowych statków powietrznych przenoszonych przez platformę nawodną.

Narodowe Centrum Nauki:

 1. Nowe porowate struktury fotoniczne z przestrajalną przerwą wzbronioną w zakresie VIS-MIR.
 2. Łączenie ultradrobnoziarnistego aluminium metodą zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału zgrzeiny - globalna i lokalna perspektywa.
 3. Modelowanie hemodynamiki przepływu przez tętnice krążenia mózgowego o małej średnicy w warunkach fizjologicznych
  i po stentowaniu
  .
 4. Porowate materiały węglowe z mononuklearnymi centrami koordynacyjnymi typu Fe-N4: uniwersalne (elektro)katalizatory reakcji elektroprotycznych.(elektro)katalizatory reakcji elektroprotycznych.
 5. Badanie synergicznych efektów pomiędzy kolektywnymi i jednostkowymi czynnikami wzmocnienia w jednym układzie optycznym -
  w kierunku wydajnych emiterów światła UV opartych na ZnO
  .
 6. Procesy molekularne indukowane impulsami promieniowania EUV w mieszaninach gazów: badania porównawcze z odpowiadającymi im procesami, towarzyszącym przebiciu indukowanemu laserem, w gazach pod niskim ciśnieniem.
 7. Badanie i zastosowanie miękkiego promieniowania rentgenowskiego wytwarzanego w wyniku naświetlania intensywnymi impulsami laserowymi tarcz zawierających mikrokrople.
 8. Badanie ewolucji charakteru stochastycznego geodezyjnych szeregów czasowych w kontekście przyszłych realizacji ziemskiego układu odniesienia.
 9. Ocena możliwości poprawy wyznaczenia regionalnych wartości całkowitych zasobów wód lądowych z misji staelitarnych GRACE/-FO.
 10. Wytwarzanie i właściwości zaawansowanego nanokompozytu Mg-Fe powstałego w wyniku rozpadu potrójnego wodorku magnezowo-żelazowego.+
 11. Nanometrowa optyczna tomografia koherencyjna (OCT) z zastosowaniem miękkiego promieniowania rentgenowskiego i skrajnego nadfioletu wytwarzanego za pomocą źródła laserowo-plazmowego z tarczą gazową.
 12. Wysokotemperaturowe i długofalowe fotodiody lawinowe na bazie materiałów III-V.
 13. Mechanizmy aktywacji i reakcji materiałów wodorochłonnych z wodorem w procesie samomielenia reaktywnego.
 14. Badania efektu wzmocnienia fotoelektrycznego w długofalowych kaskadowych detektorach podczerwieni na bazie supersieci-II rodzaju InAs/InAsSb.
 15. CoSMIC: Złożone stopy na bazie krzemków metali wysokotopliwych wytwarzanie w procesie infiltracji ciekłofazowej - nowa klasa materiałów ultrawysokotemperaturowych.
 16. Kryształ fotoniczny na bazie fazy błękitnej dla zastosowań holograficznych – od mikrolasera do struktur przełączanych świateł.
 17. Wielopasmowa predykcja skutków propagacji fal milimetrowych dla scenariuszy dynamicznych i stacjonarnych w trudnych i zmiennych w czasie środowiskach.
 18. Nowe podejście do przestrzennego uzupełnienia nieregularnych pól przemieszczeń GPS w celu uzyskania wysokorozdzielczych zmian całkowitej zawartości wody w kontynentach.

Ministerstwo Edukacji i Nauki:

 1. Badania porównawcze w celu ustalenia relacji między stanowiskami odniesienia dla pomiarów mocy promieniowania elektromagnetycznego w zakresie sub-THz.
 2. Zwiększenie dokładności pomiarów własności elektrycznych półprzewodników za pomocą ultraczułych metod stało-napięciowych, przy wykorzystaniu wzorców metrologicznych.
 3. Specjalistyczna aparatura do charakteryzacji matryc detektorów IR.
 4. Innowacyjna makieta logistyczna do wizualizacji i optymalizacji procesu magazynowego.
 5. Opracowanie nowych składów paliw rakietowych bazujących na chloranie(VII) amonu.
 6. Platforma rozwoju urządzeń optycznych na bazie nieliniowych topologicznych stanów światła oparta o materię miękką – program Premia na Horyzoncie 2.
 7. Pierwsza polsko-autorska metoda prognozowania efektywności współpracy naukowo-gospodarczej.

Ministerstwo Obrony Narodowej:

 1. Budowa budynku szkolno-laboratoryjnego dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji.
 2. Rozbudowa i przystosowanie budynku nr 54 do potrzeb Centrum Robotów Mobilnych.
 3. Budowa budynku laboratorium Centrum Logistyki Stosowanej wraz z placem manewrowym.
 4. Przebudowa budynku nr 63 na potrzeby Laboratorium Zestawów Rakietowych Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej WML WAT.
 5. Budowa budynku Centrum Naukowo-Dydaktycznego. 
 6. Laboratorium badawczo rozwojowe i dydaktyczne infrastruktury i inżynierii wojskowej „Mikropoligon WAT”.
 7. Budowa budynku Centrum Innowacji i Cyberbezpieczeństwa Wydziału Cybernetyki.