Dział Nauki

 

Wykaz projektów realizowanych przez Wojskową Akademię Techniczną "Baza Wiedzy WAT"


 Informacje o projektach krajowych finansowanych ze źródeł budżetu państwa

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju:

 

 1. Mobilny system dezynfekcyjny do zabezpieczania medycznego Sił Zbrojnych RP w przeciwdziałaniu SARS-Co V-2.
 2. Technologia opracowania tyflomap zabytkowych założeń parkowych.
 3. Opracowanie prototypu zaawansowanego technologicznie systemu informatycznego umożliwiającego zautomatyzowanie procesu analizy obrazów uzyskanych z ukrytych urządzeń optoelektronicznych.
 4.  Uniwersalny system wczesnej detekcji i unieszkodliwiania złośliwego oprogramowania typu ransomwere.
 5.  Prototyp mobilengo wieloczujnikowego systemu obserwacyjnego do zabezpieczenia strefy nadgranicznej.
 6.  Bezprzewodowy integrator przyszłościowych sieci i systemów łączności współczesnego pola walki (tj. HMS JAŚMIN) gwarantujący   bezpieczny przesył danych w strukturach MON.
 7. Technologie optyczne kryptologii kwantowej do ochrony danych w sieciach teleinformatycznych.
 8. Rodzina głowic optoelektronicznych dla rakiet sterowanych.
 9. Opracowanie technologii transmisji danych i budowa Modemu MF-TDMA do bezpiecznego i niezawodnego przesyłania danych
  w systemach łączności
  .
 10. System wspomagania decyzji ewakuacji medycznej oparty na monitorowaniu parametrów życiowych żołnierza i rozszerzonej świadomości sytuacyjnej.
 11. Inteligentny, zintegrowany system do lokalizacji, wstępnej oceny i pomocy medycznej poszkodowanym na polu walki wykorzystujący geoinformacje i sensory biomedyczne.
 12. Nanosatelitarna konstelacja optoelektronicznego rozpoznania obrazowego PIAST.
 13. Mikrofalowy układ formowania wiązki antenowej systemów detekcji i niszczenia BSL wykorzystujących technologię metamateriałową.
 14. Nowatorskie metody diagnostyki terahercowej w wybranych kluczowych zastosowaniach w wojsku i bezpieczeństwie.
 15. Opracowanie modularnej infrastruktury komputera kwantowego do specjalnych i wojskowych zastosowań informatycznych.
 16. TubeRoSa - opracowanie innowacyjnego urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego bazującego na wertykalnych absorberach energii z wykorzystaniem zaawansowanych metod symulacji w środowisku wirtualnym.
 17. Dowodzenie i kierowanie grupą bezzałogowych statków powietrznych rozpoznania radioelektronicznego COMINT na bazie nowoczesnych technologii IT.
 18. System amunicji programowalnej kal. 35 mm dla Okrętowego Systemu Uzbrojenia (OSU-35K)/ SAP-35.
 19. Multi-sensoryczna platforma obrazowania i detekcji zagrożeń występujących na obszarach o wysokiej dynamice zmian warunków otoczenia.
 20. Innowacyjny zintegrowany system diagnostyki polowej i stacjonarnej inwazji pasożytniczych, bakteryjnych i wirusowych na obszarach PKW (DIAGNOTROP).
 21. Bezzałogowa platforma nawodno-powietrzna wykorzystująca efekt przypowierzchniowy wspierająca działania Wojsk Specjalnych na akwenach morskich.

 22. Detekcja, klasyfikacja i śledzenie okrętu podwodnego przy użyciu roju bezzałogowych statków powietrznych przenoszonych przez platformę nawodną.

 23. Mobilny System do zwalczania BSP klasy mikro i mini
 24. Autonomiczny rozproszony system zwalczania bezzałogowych statków powietrznych na uniwersalnej platformie transportowej
 25. Opracowanie nowoczesnej technologii wytwarzania dwuelementowych, zoptymalizowanych topologicznie kół zębatych o zębach prostych z wykorzystaniem selektywnego laserowego stapiania proszków

Narodowe Centrum Nauki:

 1. Nowe porowate struktury fotoniczne z przestrajalną przerwą wzbronioną w zakresie VIS-MIR.
 2. Łączenie ultradrobnoziarnistego aluminium metodą zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału zgrzeiny - globalna i lokalna perspektywa.
 3. Modelowanie hemodynamiki przepływu przez tętnice krążenia mózgowego o małej średnicy w warunkach fizjologicznych
  i po stentowaniu
  .
 4. Porowate materiały węglowe z mononuklearnymi centrami koordynacyjnymi typu Fe-N4: uniwersalne (elektro)katalizatory reakcji elektroprotycznych.(elektro)katalizatory reakcji elektroprotycznych.
 5. Badanie synergicznych efektów pomiędzy kolektywnymi i jednostkowymi czynnikami wzmocnienia w jednym układzie optycznym -
  w kierunku wydajnych emiterów światła UV opartych na ZnO
  .
 6. Procesy molekularne indukowane impulsami promieniowania EUV w mieszaninach gazów: badania porównawcze z odpowiadającymi im procesami, towarzyszącym przebiciu indukowanemu laserem, w gazach pod niskim ciśnieniem.
 7. Badanie i zastosowanie miękkiego promieniowania rentgenowskiego wytwarzanego w wyniku naświetlania intensywnymi impulsami laserowymi tarcz zawierających mikrokrople.
 8. Badanie ewolucji charakteru stochastycznego geodezyjnych szeregów czasowych w kontekście przyszłych realizacji ziemskiego układu odniesienia.
 9. Ocena możliwości poprawy wyznaczenia regionalnych wartości całkowitych zasobów wód lądowych z misji staelitarnych GRACE/-FO.
 10. Wytwarzanie i właściwości zaawansowanego nanokompozytu Mg-Fe powstałego w wyniku rozpadu potrójnego wodorku magnezowo-żelazowego.+
 11. Nanometrowa optyczna tomografia koherencyjna (OCT) z zastosowaniem miękkiego promieniowania rentgenowskiego i skrajnego nadfioletu wytwarzanego za pomocą źródła laserowo-plazmowego z tarczą gazową.
 12. Wysokotemperaturowe i długofalowe fotodiody lawinowe na bazie materiałów III-V.
 13. Mechanizmy aktywacji i reakcji materiałów wodorochłonnych z wodorem w procesie samomielenia reaktywnego.
 14. Badania efektu wzmocnienia fotoelektrycznego w długofalowych kaskadowych detektorach podczerwieni na bazie supersieci-II rodzaju InAs/InAsSb.
 15. CoSMIC: Złożone stopy na bazie krzemków metali wysokotopliwych wytwarzanie w procesie infiltracji ciekłofazowej - nowa klasa materiałów ultrawysokotemperaturowych.
 16. Kryształ fotoniczny na bazie fazy błękitnej dla zastosowań holograficznych – od mikrolasera do struktur przełączanych świateł.
 17. Wielopasmowa predykcja skutków propagacji fal milimetrowych dla scenariuszy dynamicznych i stacjonarnych w trudnych i zmiennych w czasie środowiskach.
 18. Nowe podejście do przestrzennego uzupełnienia nieregularnych pól przemieszczeń GPS w celu uzyskania wysokorozdzielczych zmian całkowitej zawartości wody w kontynentach.
 19. Anodowanie stopu AA 7075 w mieszaninie kwasu siarkowego (VI) i kwasu cytrynowego z dodatkami molibdenianów, jako zielona alternatywa w ochronie przed korozją dla technologii opartych o chrom sześciowartościowy
 20. DNA z owoców w bioczujnikach ciekłokrystalicznych
 21. Nowe mezogenne pochodne tiofenu dla zakresu mikrofalowego
 22. Elektrycznie przestrajalne odbicie światła w ferroelektrycznych cholesterykach
 23. Badanie możliwości opracowania na bazie półprzewodników z grupy AIIIBV architektury detektora podczerwieni osiągającego szybkość odpowiedzi na poziomie 1GHz.
 24. Przestrajalne i ultraszybkie terahercowe matamateriały hybrydowe bazujące na efekcie plazmonicznej przezroczystości.
 25. Perowskitowo-ciekłokrystaliczne mikrownęki optyczne dla zastosowań fotonicznych.
 26. Wpływ historii cieplnej na mikrostrukturę i właściwości materiałów wytwarzanych przyrostowo.
 27. Nowe podejście do wyznaczenia przestrzennie ciągłych modeli ruchów pionowych skorupy ziemskiej dla badań subsydencji obszarów przybrzeżnych oraz zmian poziomu morza.
 28. Światłowody z profilowanym rdzeniem domieszkowanym jonami Tm3+, Ho3+ do laserów światłowodowych typu flat-top beam pracujących w zakresie długości fali 1,7-2,1 μm.
 29. Elektrochemicznie wytworzone nanostruktury bimetaliczne Cu-Zn jako katalizatory dla wydajnej elektrochemicznej redukcji dwutlenku węgla w związki o wartości dodanej.

Ministerstwo Edukacji i Nauki:

 1. Badania porównawcze w celu ustalenia relacji między stanowiskami odniesienia dla pomiarów mocy promieniowania elektromagnetycznego w zakresie sub-THz.
 2. Zwiększenie dokładności pomiarów własności elektrycznych półprzewodników za pomocą ultraczułych metod stało-napięciowych, przy wykorzystaniu wzorców metrologicznych.
 3. Specjalistyczna aparatura do charakteryzacji matryc detektorów IR.
 4. Innowacyjna makieta logistyczna do wizualizacji i optymalizacji procesu magazynowego.
 5. Opracowanie nowych składów paliw rakietowych bazujących na chloranie(VII) amonu.
 6. Platforma rozwoju urządzeń optycznych na bazie nieliniowych topologicznych stanów światła oparta o materię miękką – program Premia na Horyzoncie 2.
 7. Pierwsza polsko-autorska metoda prognozowania efektywności współpracy naukowo-gospodarczej.
 8. Przebudowa Laboratorium Nanotechnologii Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej.
 9. Kongres Metrologii 2023.
 10. Dylematy współczesnej obronności i bezpieczeństwa.
 11. Wyzwania środowiska naukowego wobec wojny na Ukrainie.
 12. Opracowanie mobilnego precyzyjnego licznika czasu i częstotliwości.

 13. Podniesienie kompetencji w zakresie identyfikacji zagrożeń związanych z materiałami niebezpiecznymi

Ministerstwo Obrony Narodowej:

Projekty badawcze

 1. Rozpoznanie dźwiekowe
 2. System taktycznego rozpoznania radiowego bezzałogowych statków powietrznych
 3. Prognozowanie numeryczne stanu atmosfery i hydrosfery
 4. Automatyczne wykrywanie i identyfikacja sprzętu wojskowego (SPW) na zobrazowaniach satelitarnych
 5. Zautomatyzowany system określenia wojskowej przejezdności dróg i terenu na podstawie uwarunkowań terenowych, meteorologicznych i hydrologicznych
 6. Integracja wskaźników aktywności słonecznej i geometrycznej oraz danych obserwacyjnych GNSS na potrzeby prognozowania zawartości elektronów w jonosferze
 7. Koncepcja osiągnięcia przez środki ogniowe Wojsk Rakietowych i Artylerii (WRiA) zdolności oddziaływania śmiercionośnego na cele za pomocą amunicji termobarycznej
 8. Koncepcja osiągnięcia przez środki ogniowe WRiA zdolności do oddziaływania na cele za pomocą impulsu elektromagnetycznego

Inwestycje budowlane

 1. Budowa budynku szkolno-laboratoryjnego dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji.
 2. Rozbudowa i przystosowanie budynku nr 54 do potrzeb Centrum Robotów Mobilnych.
 3. Budowa budynku laboratorium Centrum Logistyki Stosowanej wraz z placem manewrowym.
 4. Przebudowa budynku nr 63 na potrzeby Laboratorium Zestawów Rakietowych Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej WML WAT.
 5. Budowa budynku Centrum Naukowo-Dydaktycznego. 
 6. Laboratorium badawczo rozwojowe i dydaktyczne infrastruktury i inżynierii wojskowej „Mikropoligon WAT”.
 7. Budowa budynku Centrum Innowacji i Cyberbezpieczeństwa Wydziału Cybernetyki.