Dział Nauki

Pracownicy Wojskowej Akademii Technicznej mogą ubiegać się o niżej wymienione nagrody.

Nagrody Prezesa Rady Ministrów

1. Nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną.
Wnioski z kompletną dokumentacją w wersji elektronicznej należy przesłać do Dzialu Nauki do 28 lutego pod adres 

 

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Ministra Obrony Narodowej)

1.  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie nagród Ministra Obrony Narodowej dla nauczycieli akademickich uczelni wojskowych

 Wzór wniosku o nagrodę Ministra Obrony Narodowej (wersja Word)

Wnioski o nagrodę Ministra Obrony Narodowej należy złożyć do Działu Nauki do dnia  31 stycznia,
w przypadku wniosku o nagrodę za efektywne zarządzanie uczelnią wojskową, w szczególności osiągnięcie poprawy jej gospodarki finansowej do 30 kwietnia.

 

Nagrody Rektora Wojskowej Akademii Technicznej

1. Uchwała Senatu nr 135/WAT/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nagród Rektora

Wniosek o przyznanie nagrody rektorskiej w trybie konkursu

Wniosek o przyznanie nagrody rektorskiej w trybie uznaniowym.

Wnioski o nagrodę Rektora w trybie konkursu należy składać w Dziale nauki w wersji elektronicznej lub przesyłać e-mailem: