Dział Nauki

Stopnie naukowe i tytuł naukowy 

I. USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

 II. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego  nr 99/WAT/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. określająca
 
Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego

 

III. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta

* wzór wniosku o wydanie odpisu dyplomu doktorskiego/ habilitacyjnego w języku angielskim

 

IV. RADA DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ

Dane kontaktowe:

Rada Doskonałości Naukowej
00 - 901 Warszawa
pl. Defilad 1
(Pałac Kultury i Nauki, p. XXIV, pok. 2414)
tel. (022) 656 60 98
fax (022) 656 63 28
email: 

Postępowanie awansowe:

1. Wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

2. Wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania tytułu profesora.

Na stronie internetowej Rady Doskonałości Naukowej www.rdn.gov.pl można zapoznać się praktycznymi wskazówkami, a także wzorami dokumentów, związanych z prowadzeniem postępowania awansowego. Cenne informacje znajdują się w zakładce "dobre praktyki"  np. jakie elementy formalne powinna zawierać recenzja albo jak powinna wyglądać umowa z recenzentami.

 

V. STYPENDIA NA DALSZY ROZWÓJ NAUKOWY.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 54/RKR/2021 z dnia 9 listopada 2021 r.  pracownicy naukowi mogą ubiegać się o stypendia na dalszy rozwój naukowy wg kryteriów, które reguluje zarządzenie.

Wniosek o przyznanie stypendium za podniesienie kwalifikacji naukowych.

 

VI. NOSTRYFIKACJA STOPNI NAUKOWYCH

Nostryfikacja to procedura prowadząca do ustalenia polskiego odpowiednika zagranicznego dyplomu.

Nostryfikacji podlega stopień naukowy i stopień w zakresie sztuki, nadany przez uprawnioną instytucję działającą poza UE, OECD lub EFTA i nie podlegający uznaniu za równoważny na podstawie umów międzynarodowych (Podstawa prawna: art. 328 ust. 3  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021, poz. 478).

Postępowanie nostryfikacyjne odbywa się na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą (Dz. U. poz. 1877).

Więcej szczegółów: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/informacje-dla-uczelni/nostryfikacja-stopni-naukowych