Dział Nauki

Stopnie naukowe i tytuł naukowy 

I. USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

 II. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 61/WAT/2019 z dnia 26 września 2019 r.określająca
„Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego 
w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego”

 

III. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta

 

 IV. Uznawalność wykształcenia i uwierzytelniania dokumentów - zmiana podmiotu. Z dniem 1 lutego 2018 r. Wydział Uznawalności Wykształcenia przestał istnieć w strukturze Departamentu Współpracy Miedzynarodowej (DWM). Sprawy dotyczące uznawalności wykształcenia i uwierzytelniania dokumentów do obrotu prawnego z zagranicą są obecnie we właściwości Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA)

* Jeśli potrzebujesz pisemnej informacji na temat możliwości uznania zagranicznego dyplomu w Polsce na przykład w celu podjęcia pracy lub kontynuacji studiów, możesz złożyć w NAWA wniosek o jej wydanie wg instrukcji zawartej na stronie: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach 

* Uznawanie polskich dyplomów za granicą: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/uznawanie-polskich-dyplomow-za-granica

V. RADA DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ

Dane kontaktowe:

Rada Doskonałości Naukowej
00 - 901 Warszawa
pl. Defilad 1
(Pałac Kultury i Nauki, p. XXIV, pok. 2414)
tel. (022) 656 60 98
fax (022) 656 63 28
email: 

Postępowanie awansowe:

1. Wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

2. Wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania tytułu profesora.

Na stronie internetowej Rady Doskonałości Naukowej www.rdn.gov.pl można zapoznać się praktycznymi wskazówkami, a także wzorami dokumentów, związanych z prowadzeniem postępowania awansowego. Cenne informacje znajdują się w zakładce "dobre praktyki"  np. jakie elementy formalne powinna zawierać recenzja albo jak powinna wyglądać umowa z recenzentami.

 

VI. Stypendia na dalszy rozwój naukowy.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 3/RKR/2019 z dnia 20 marca 2019 r. i zmieniającym go Zarządzeniem Rektora nr 55/RKR/2019 z 31 grudnia 2019 r. pracownicy naukowi mogą ubiegać się o stypendia na dalszy rozwój naukowy wg kryteriów, które reguluje zarządzenie.

Wniosek o przyznanie stypendium za podniesienie kwalifikacji naukowych.