Dział Nauki

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr  54/RKR/2021 z 9 listopada 2021 r. pracownicy i żołnierze zawodowi pełniący służbę w WAT  mogą ubiegać się o stypendium naukowe na dalszy rozwój naukowy po podniesieniu kwalifikacji zawodowych, wg kryteriów, które reguluje zarządzenie.

  • Stypendium naukowe na dalszy rozwój po podniesieniu kwalifikacji naukowych przyznawane jest pracownikom oraz żołnierzom zawodowym na okres 10 miesięcy.
  • Stypendium otrzymują pracownicy i żołnierze zawodowi pełniący służbę w WAT, którzy w roku kalendarzowym, poprzedzającym złożenie wniosku podnieśli kwalifikacje naukowe.
  • Wniosek należy złożyć w terminie do 1 lutego w roku następującym po roku, w którym uzyskało się stopień lub tytuł naukowy.

 

Wypełnione i podpisane wnioski należy składać w Dziale Nauki: Izabela Szatkowska, Sztab, I p. pok. 107, tel. 261 83 91 33

 

WNIOSEK - wersja edytowalna