Dział Nauki

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 3/RKR/2019 z 20 marca 2019 r. i zmieniającym go Zarządzeniem Rektora nr 32/RKR/2021 z 24 czerwca 2021 r. pracownicy WAT  mogą ubiegać się o stypendia naukowe z tytułu działalności publikacyjnej oraz stypendia na dalszy rozwój naukowy po podniesieniu kwalifikacji zawodowych, wg kryteriów, które reguluje zarządzenie.

Stypendium naukowe na dalszy rozwój po podniesieniu kwalifikacji naukowych przyznawane jest pracownikom oraz żołnierzom zawodowym na okres 10 miesięcy.
Stypendium otrzymują pracownicy, którzy w roku kalendarzowym, poprzedzającym złożenie wniosku podnieśli kwalifikacje naukowe.
Pracownik składa wniosek w terminie do 20 stycznia w roku następującym po roku, w którym uzyskał on stopień lub tytuł naukowy.

 

Wypełnione i podpisane wnioski należy składać w Dziale Nauki: Izabela Szatkowska, Sztab, I p. pok. 107, tel. 261 83 91 33

 

WNIOSEK - wersja edytowalna