Dział Nauki

Dział Nauki jest jednostką organizacyjną administracji centralnej, właściwą w zakresie analizy możliwości pozyskiwania środków finansowych na realizację badań naukowych oraz prac rozwojowych z funduszy krajowych i zagranicznych, zarówno cywilnych jak i wojskowych.

Kierownik projektu ma prawo wystąpić z wnioskiem o przydzielenie spośród pracowników Działu Nauki osoby odpowiedzialnej za bezpośrednie wsparcie w pracach projektowych, zwanej „Konsultantem". Rolą Konsultanta może być administracyjne wspieranie kierownika projektu w zakresie kompletności i poprawności formalnej opracowywanej dokumentacji aplikacyjnej lub monitorowanie terminowości składania oraz wsparcie formalne przy opracowywaniu dokumentacji sprawozdawczej.

ŚCIEŻKA OPINIOWANIA DOKUMENTÓW

Zachęcamy do zapoznania się z obowiązującymi procedurami obiegu dokumentów w obszarach pozyskiwania i realizacji projektów oraz rozwoju kariery naukowej:

Pozyskiwanie i realizacja projektów B+R

Nadanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego, Stypendia krajowe dla młodych naukowców, Postępowanie przy przeprowadzaniu konkursu o nagrody rektorskie, Stypendia naukowe na rozwój pracowników WAT z tytułu pozyskania grantu, Stypendia naukowe na rozwój pracowników WAT z tytułu działalności publikacyjnej

DOKUMENTACJA FINANSOWA

W sprawach dotyczących rozliczeń projektowych, kierownicy projektów oraz osoby odpowiedzialne za prawidłową realizację projektów B+R mogą liczyć na wsparcie bezpośrednie ze strony administracji wydziałowej. Ponadto, w sprawach dotyczących kwalifikowalności kosztów w tym podatku VAT, rozliczania wynagrodzeń, wkładu własnego czy ustalenia kosztów pośrednich oraz wydzielenia zgodnie z kosztorysem projektu ewidencji księgowej czy rachunku bankowego informacji udzielają pracownicy Kwestury WAT:

Dariusz Paź – Zastępca Kwestora ds. Finansowo - Księgowych
, tel. 261 839 063, (pok. 24, bud. 100)

Agnieszka Mazurek
, tel. 261 839 263, (pok. 17, bud. 100)

Agnieszka Koronowska-Burbo
, tel. 261 839 263, (pok. 17, bud. 100)

Grażyna Łęcka
261 839 263, (pok. 17, bud. 100)

Rejestracja umów w ramach Projektów naukowo-badawczych w Kwesturze

Do zarejestrowania umowy niezbędne będą:

  • projekt umowy zaakceptowany przez Radcę Prawnego WAT,
  • oryginał umowy podpisanej przez strony opatrzony datą zawarcia wraz z załącznikami,
  • tłumaczenie umowy na język polski w przypadku umów zawartych w języku obcym,
  • kosztorys wewnętrzny dot. kosztów planowanych w WAT z podziałem na kategorie kosztów (m.in. wynagrodzenia, aparatura, ekspertyzy, inne koszty operacyjne, koszty pośrednie, podatek VAT inne określone w umowie ) o ile nie wynika z kosztorysu dołączonego do umowy,
  • umowa konsorcjum lub innego typu określająca sposób współpracy partnerów realizowanego wspólnie Projektu wraz z załącznikami,
  • zlecenie otwarcia wydzielonego dla projektu rachunku bankowego, jeśli jest wymagany umową na realizację projektu.

Po otrzymaniu kompletu dokumentów Kwestura dokona rejestracji umowy oraz utworzenia kont księgowych do ewidencji kosztów i przychodów projektu.

Ponadto w trakcie trwania Projektu niezbędne będą:

  • wniosek dotyczący Projektu w wersji elektronicznej powinien być dostępny dla działań kwestury w Dziale Nauki i j.o. realizującej Projekt (cele projektu, zasady realizacji, organizacja, wskaźniki do uzyskania, ewaluacja),
  • dokumentacja do wglądu dotycząca zasad przeprowadzonego konkursu i ustaleń z instytucją finansującą w zakresie kwalifikowalności kosztów, sprawozdawczości, zasad rozliczenia merytorycznego i finansowego nie ujętego w umowie itp. potwierdzonych przez instytucję ustaleń.

Projekty realizowane w ramach środków UE

W przypadku projektów realizowanych w ramach środków UE, w których poza ewidencją kosztów w podziale na kategorie kosztów, niezbędna jest ewidencja z podziałem na etapy i zadania, należy utworzyć we współpracy z Kwesturą plan kont pozabilansowych.

Projekty realizowane w ramach dofinansowania oraz środków własnych

W przypadku projektów z wkładem własnym należy utworzyć plan kont pozabilansowych w podziale kosztów kwalifikowanych na koszty dofinansowane i wkład własny.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Za wsparcie w obszarze zamówień publicznych na usługi w zakresie badań naukowych odpowiada Dział Zamówień Publicznych WAT. Wszelkich wyjaśnień w sprawach dotyczących wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, przygotowania dokumentacji oraz wsparcia przy projektowaniu umowy udzielają:

Irena Zapała – kierownik Działu Zamówień Publicznych
, 261 837 865 (pok. 10, bud. 22)

Robert Górecki
, 261 839 788 (pok. 5, bud. 22)

W tym miejscu znajdą Państwo informacje związane z zamówieniami publicznymi udzielanymi w WAT.