Dział Nauki

Szanowni Państwo,

uprzejmię informuję, że Minister Obrony Narodowej ogłosił Konkurs na realizację badań podstawowych w uczelniach wojskowych pod nazwą "Grant Badawczy".
Celem Konkursu jest wsparcie badań podstawowych w uczelniach wojskowych ukierunkowanych na realizację zadań zgodnych z priorytetowymi potrzebami Sił Zbrojnych RP.

Należy zauważyć, że badania powinny być realizowane w ramach możliwości uczelni - w tym możliwości sprzętowych i infrastrukturalnych - i to jest główna dyrektywa kwalifikowania kosztów. W kosztach nie jest zasadne zatem umieszczanie np. zakupu aparatury ogólnego przeznaczenia, budowanie nowych stanowisk laboratoryjnych.

Zasadne jest natomiast umieszczanie w kosztach: materiałów, odczynników, literatury specjalistycznej oraz aparatury dedykowanej danemu projektowi badawczemu, niezbędnej przy jego realizacji i wyłącznie do jego realizacji.

Zakup aparatury nie powinien mieć na celu rozbudowy potencjału uczelni i doposażać bazy laboratoryjnej, a służyć osiągnięciu wyników danego projektu i rozwojowi potencjału osobowego w postaci podwyższania zdolności Kadry do prowadzenia badań.

Ponadto, biorąc pod uwagę powyższe oraz kwestie poruszane w pytaniach kierowanych do DIn zasadne jest podkreślenie, że na daną chwilę kluczowe jest opracowanie koncepcji na odpowiednio wysokim poziomie merytorycznym, gdyż to ona będzie przede wszystkim oceniana przez ekspertów.  A z laureatami konkursu w ramach nagrody będą ustalane szczegóły dotyczące kwestii finansowych.

Tematy badań zostały zaproponowane przez komórki organizacyjne tworzące Sztab Generalny WP zarządzające systemami funkcjonalnymi oraz instytucje eksperckie.

Poniżej linki do dokumntacji związanej z konkursem "Grant Badawczy".

1. Decyzja Nr 81/DIn Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie konkursu na realizację badań podstawowych w uczelniach wojskowych pod nazwą "Grant Badawczy".

2. Regulamin konkursu na realizację badań podstawowych w uczelniach wojskowych pod nazwą "Grant Badawczy" wraz z wzorami wymaganych dokumentów.

3. Propozycja tematów badań.

4. Propozycja tematów badań (uszczegółowiona).

5. Wniosek do konkursu Grant Badawczy -WORD

6. Koncepcja badania podstawowego- WORD

 Proszę zgodnie z wytycznymi wskazanymi w Regulaminie konkursu wszelkie pytania kierować na adres mailowy Departamntu Innowacji -

 

Najczęściej zadawane pytania:

1. Czy są ograniczenia dotyczące ilości osób zatrudnionych w danym projekcie? 

Nie ma ograniczeń co do ilości osób.

2. Czy jest dostępny katalog kosztów? (jakie koszty kwalifikowane/niekwalifikowane?)

Kluczowe kwestie zostaną zawarte w umowie oraz zostaną przesłane niezwłocznie Uczelniom  do wiadomości po zakończeniu wewnętrznych uzgodnień.

Na wykonanie zadania - realizację badania podstawowego środki finansowe przekazywane będą w rocznych transzach, zgodnie z  zapisami umowy.

Budżet poszczególnych badań składa się będzie z następujących kategorii:

1)    Wynagrodzenia;

a)    wynagrodzenie (kierownika projektu);

b)    Wynagrodzenie innych pracowników naukowych i badawczo-technicznych uczelni,

Suma kosztów osobowych dla badania nie może być wyższa niż 50% wartości projektu.

2)    Koszty pośrednie. Suma kosztów pośrednich uczelni nie może przekroczyć 15% wartości badania;

3)    Koszty kwalifikowane badania mogą obejmować:

a)           wynagrodzenia;

b)           aparaturę badawczą lub medyczną aparaturę badawczą, wykorzystywaną w trakcie realizacji badania;

c)            usługi obce (podwykonawstwo);

d)           materiały i odczynniki oraz literaturę specjalistyczną;

e)           wyjazdy i udziały w konferencjach - do 3 % wartości badania;

f)            publikacje - do 2 % wartości projektu;

4)  inne wydatki zgodnie z klasyfikacją wydatków zawartą w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1053).

3. Jak wypełnić pkt. 6 „Zarządzanie i nadzór wykonawcy nad realizacją badania? w zał. nr 2 (Koncepcja badania podstawowego pkt.I Opis Badania) do Regulaminu Konkursu na realizację badań podstawowych w uczelniach wojskowych pod nazwą „Grant Badawczy”

Wszystkie zadania w ramach projektu będą realizowane w oparciu o infrastrukturę WAT przez doświadczony personel badawczy, co zapewni sprawną i terminową realizację projektu. WAT posiada doświadczenie w realizacji licznych projektów finansowanych z programów krajowych oraz europejskich, w tym skutecznie rozliczone projekty w ramach Programu Grant Badawczy MON I. Prowadzone do tej pory regularne kontrole nie wykazały uchybień w działalności projektowej WAT.

Wsparciem dla kierowników projektów będą doświadczeni w realizacji projektów B+R pracownicy WAT, którym powierzone zostaną następujące obowiązki:

- nadzór nad dokumentacją projektową pod względem formalnym – Dział Nauki WAT

- nadzór nad dokumentacją projektową pod względem finansowym – Kwestura WAT”

4. Jaki jest planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu?

Termin podpisania umów zaplanowany został na wrzesień br.

5. Czy w kwestii realizacji zadań można się zwrócić do innych podmiotów? Jaka jest sugerowana przez DIn w takim wariancie forma współpracy (umowa zlecenie, umowa o dzieło)?

Współpraca z podmiotami systemu szkolnictwa wyższego i nauki powinna nastąpić na podstawie umowy. Tylko na tej podstawie będzie to koszt kwalifikowalny. Oczywiście dopuszczalne jest zawarcie porozumienia ale w tym wypadku wkład (wynagrodzenie) danego podmiotu nie będzie kosztem kwalifikowalnym

6. W regulaminie nie określono jaki jest udział procentowy kosztów aparatury możliwej do zakupów w projekcie, które są zwykle jest zwolnione z kosztów pośrednich. Jaka jest to wartość? Czy termin z punktu e – „badania” i „projekt” z punktu f - oznacza to samo?

Organizator nie wskazuje ograniczeń procentowych kosztów aparatury. Wartość aparatury, infrastruktury informatycznej lub innego urządzenia (sprzętu) nie powinna przekroczyć 100 000 zł . W pkt e i f miałam na myśli badanie

7. W zał. 1 jest pozycja SKŁAD ZESPOŁU BADAWCZEGO, dane oraz podpisy. Obecnie szacuję, że w skład zespołu może wejść kilkanaście osób, w tym kilka spoza WAT. Mam nadzieję, że w tabeli wystarczy wpisać dwa, trzy nazwiska osób wiodących

Tylko wynagrodzenia osób wskazanych do zespołu badawczego (wniosek) będą kosztami kwalifikowalnymi

8. Czy konsorcjantem w ramach GB MON 2 może być np. Centrum Badań Kosmicznych PAN, które w myśl ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” jest podmiotem systemu szkolnictwa wyższego i nauki? W regulaminie ( § 2, pkt 2, podpunkt 4) oraz we wzorze wniosku mowa jest o podmiotach systemu szkolnictwa wyższego i nauki, jednak bez wskazania, czy podmiot biorący udział we współpracy również musi być instytucją wojskową

W regulaminie ( § 2, pkt 2, podpunkt 4) oraz we wzorze wniosku mowa jest o podmiotach systemu szkolnictwa wyższego i nauki,  w myśl ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. Ze wszystkimi podmiotami tam wskazanymi Uczelnia może nawiązać współpracę

9. Czy w realizacji projektu można zatrudnić na umowę cywilnoprawną (z wynagrodzeniem) specjalistę (osobę merytoryczną) z innego ośrodka naukowego?

Tak można zatrudnić koszty wynagrodzenia będą zakwalifikowane

10. Proszę równie o doprecyzowanie, co autor miał na myśli pisząc  w kosztach kwalifikowanych „Publikacje” – czy chodzi o opłaty za wydanie artykułów, monografii, itd?

Tak

11. Proponuje również rozważyć, aby z uczelniami, które wygrają w danych obszarach została podpisana Umowa o świadczenie usług badawczych. Umożliwi to zakwalifikowanie danego projektu do ewaluacji jakości działalności naukowej w ramach kryterium II. Ewentualnie inne rozwiązania, tak aby zaliczyć projekt do ewaluacji.

MON nie widzi przeciwskazań aby projekt zaliczyć do ewaluacji

12. Pytanie odnośnie realizacji zadań przez inne podmioty, Ministerstwo określiło w odpowiedzi, że współpraca ma być realizowana w formie umowy, czy w takim układzie mamy dowolność zawierania umów, czy będzie jakiś wariant odgórny?

Jest dowolność

13. Czy WAT powinien zawrzeć umowę ogólną z podmiotem, któremu powierzono zadania, np. umowę o współpracy, czy np. wystarczy, że zawrze umowy z poszczególnymi pracownikami, tj. zlecenie, czy dzieło?

Umowa z poszczególnymi naukowcami pozwoli zakwalifikować wynagrodzenie

14. Organizator nie wskazuje ograniczeń procentowych kosztów aparatury. Wartość aparatury, infrastruktury informatycznej lub innego urządzenia (sprzętu) nie powinna przekroczyć 100 000 zł. Zabrakło informacji czy kwota ta dotyczy roku czy całego okresu trwania projektu?

Całego okresu

15. Czy administracyjna obsługa projektu jest zaliczana do puli usług czy kosztów osobowych wykonawców (w ramach wynagrodzeń)?

Koszty

16. Uzyskaliśmy informację, że umowa ws. projektu zostanie podpisana we wrześniu – terminu rozpoczęcia projektu nie udało nam się ustalić. Czy mamy zatem rozumieć, że pierwszy rok trwania projektu trwa około 3 miesięcy, czy też liczymy czas trwania projektu w „pełnych” maksymalnie 36 miesiącach, niezależnych od roku kalendarzowego i rozliczanych w cyklach 12 miesięcznych, również niepowiązanych z rokiem kalendarzowym?

Niezależnych od roku kalendarzowego i rozliczanych w cyklach jakie wykonawca wskaże nie dłuższe niż 12 miesięcy

17. Czy poprawnie interpretujemy zapis, że suma kosztów osobowych dla badania nie może być wyższa niż 50% wartości projektu – tj. maksymalnie połowa z zaplanowanych we wniosku środków może być przeznaczona na koszty osobowe, a pozostała część na inne koszty kwalifikowane?

Tak

18. Czy w ramach usług obcych może pojawić się udział w szkoleniach lub w ramach podwykonawstwa – wykonanie analizy rynku czy inne formy działalności eksperckiej realizowane przed podmioty zewnętrzne (nieakademickie)?

Jest to badanie podstawowe

19. Czy pod pojęciem "badań podstawowych" w kontekście Regulaminu Konkursu należy rozumieć jedynie opracowanie eksperckie na I PGT?

Należy interpretować zgodnie z art. 4 Prawo o Szkolnictwie Wyższym

 20. Czy w Temacie badania Nr 5: SYSTEM TAKTYCZEGO ROZPOZNANIA RADIOWEGO Z BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH opis punktu "8. Zagadnienia do opracowania" jest wiążący dla zespołów aplikujących? Tzn. Czy projekt w temacie nr 5 powinien obejmować zagadnienia "Opracowanie demonstratora technologii" i "Opracowanie Wymagań Taktyczno-Technicznych"? Czy w Temacie badania Nr 5: SYSTEM TAKTYCZEGO ROZPOZNANIA RADIOWEGO Z BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH opis punktu "9. Punkty kontrolne realizowanej pracy (kamienie milowe)" jest wiążący dla zespołów aplikujących? Tzn. Czy projekt nr 5 może być realizowany w okresie 3 letnim a nie jak wskazano w harmonogramie – przez 19 miesięcy? Czy w Temacie badania Nr 10: Zapewnienie poufności i uwierzytelnienia danych w systemach łączności o wysokiej przepustowości opis punktów "8. Zagadnienia do opracowania" i "9. Punkty kontrolne realizowanej pracy (kamienie milowe)" jest wiążący dla zespołów aplikujących? Tzn. Czy projekt w temacie nr 10 powinien obejmować zagadnienia " implementacji referencyjnej szyfru w języku wysokiego poziomu" i "Przygotowanie implementacji sprzętowej opracowanego szyfru na platformę rozwojową Terasic DE1-SoC …", "Analiza przepustowości możliwych wariantów implementacyjnych …", "Implementacja sprzętowa wraz z analizą przepustowości." etc.?

Dla wybranych projektów wymagany zakres został zwiększony (np. o zaproponowanie demonstratora lub dokumentacji) wskazanie zagadnienia do opracowania, cele główne i szczegółowe oraz kamienie milowe są wymagane. Mile widziane jest np. rozszerzenie np. o cele szczegółowe bazujące na państwa doświadczeniach. Co do terminów wskazany jest jak najkrótszy jednak nie może to być kosztem merytorycznej strony projektu. Proszę o opracowanie i zgłoszenie koncepcji realizacji takiego projektu, zgodnej ze swoją wiedzą i doświadczeniem. W ramach konkursu zostanie wyłoniona najlepsza z przedstawionych

21. Czy w realizacji projektu można zatrudnić na umowę cywilnoprawną (z wynagrodzeniem) specjalistę (osobę merytoryczną) z zewnątrz, z ośrodka naukowego z zagranicy?

Tak

22. Czy w realizacji projektu można zatrudnić na umowę cywilnoprawną (z wynagrodzeniem) specjalistę (osobę merytoryczną) z zewnątrz, ale nie z ośrodka naukowego?

Tak

23. Czy wynagrodzenie członków projektu będzie realizowane w ramach umowy o dzieło czy może być to dodatek do wynagrodzenia za wykonywanie zadań lub funkcji w projekcie. Pytanie dotyczy rozliczania pracowników cywilnych zaangażowanych w grant badawczy?

Dla zamawiającego najważniejsze jest aby był to członek zespołu, co do formy to zależy od Uczelni


 

Osoby do kontaktu:

mjr mgr inż. Dorota GÓRSKA   261 839 750

mgr Joanna LUBERADZKA     261 839 056