Dział Nauki

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią M-ERA ogłasza konkurs M-ERA.NET 2 na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 2 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. euro.

Termin składania wniosków do 16 czerwca 2020 r.

Do sieci M-ERA.NET należy zarówno NCN, jak i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wnioskujących o finansowanie z NCBR obowiązują odrębne dokumenty. Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych z ramienia NCBR mogą składać polscy przedsiębiorcy oraz grupy podmiotów, w skład których wchodzą jednostki naukowe wyłącznie we współpracy z polskimi przedsiębiorcami.

Więcej informacji na stronie NCBiR oraz NCN.