Dział Nauki

W grudniu 2020 r. sieć CHIST-ERA (European Coordinated Research on Long-term ICT and ICT-based Scientific and Technological Challenges) ogłosi konkurs na projekty badawcze w ramach dwóch obszarów tematycznych:

  • Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions;
  • Towards Sustainable ICT.

Do konkursu będą mogły przystępować konsorcja złożone z przynajmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie (wstępna lista krajów zainteresowanych udziałem w konkursie opublikowana jest na stronie sieci CHIST-ERA). Uczestników będą obowiązywały krajowe wymogi formalne określone przez poszczególne agencje finansujące projekty.

Przewidywany termin składania wniosków: 15 lutego 2021 r.

Więcej informacji na stronie NCN.