Dział Nauki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło kolejną edycję programu "Diamentowy Grant". W konkursie mogą wziąć udział wybitnie uzdolnieni absolwenci studiów I stopnia, którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera w roku ogłoszenia konkursu oraz studenci jednolitych studiów magisterskich, którzy ukończyli III rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę.

Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące warunki:

  • nie posiadają tytułu zawodowego magistra lub jego odpowiednika;
  • nie są laureatami poprzednich edycji konkursu w ramach programu;
  • posiadają udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2;
  • prowadzą zaawansowane badania naukowe i posiadają osiągnięcia naukowe.

Wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami, składa się w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki – Obsługa Strumieni Finansowania (OSF) do dnia 27.01.2020 r.

Dodatkowo wnioskodawca składa informację określoną w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę w ramach programu „Diamentowy Grant” (Dz. U. poz. 1818) w postaci elektronicznej, opatrzoną podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej MNiSW, albo w postaci papierowej na adres siedziby urzędu obsługującego ministra.

Więcej informacji na stronie: MNiSW