Dział Nauki

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w dniu 29 grudnia 2017 r. dokonało zmiany regulaminów w konkursach nr:

  • POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17 na Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki I,
  • POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17 na Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki II,
  • POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/17 na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich,
  • POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”,
  • POWR.03.01.00-IP.08-00-MOT/17 na projekty wspierające rozwój kadr dla przemysłu motoryzacyjnego,
  • POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/17 na projekty wspierające rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu.

Wprowadzone zmiany są tożsame dla wszystkich ww. konkursów i dotyczą pkt. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy, w którym wartości zabezpieczenia ustala się w wysokości co najmniej równowartości 150% najwyższej transzy zaliczki wynikającej z umowy o dofinansowanie, a nie jak dotąd – w wysokości co najmniej równowartości kwoty dofinansowania wynikającej z umowy o dofinansowanie. W związku z tym wprowadzono  następujące zmiany w przedmiotowym punkcie regulaminów:

  1. w ppkt 2 zdanie pierwsze otrzymało brzmienie: „Jeśli wartość dofinansowania nie przekracza 10 000 000,00 PLN, wówczas zabezpieczeniem należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, w której Wystawca upoważnia Wierzyciela do wypełnienia weksla in blanco na sumę odpowiadającą co najmniej równowartości 150% najwyższej transzy zaliczki wynikającej z umowy o dofinansowanie (harmonogram płatności) powiększonej o odsetki w wysokości ustalonej dla zaległości podatkowych i koszty dochodzenia kwoty zabezpieczonej”.
  2. w ppkt 4 zdanie pierwsze otrzymało brzmienie: „Zabezpieczenie ustanawiane jest w wysokości co najmniej równowartości 150% najwyższej transzy zaliczki wynikającej z umowy o dofinansowanie (harmonogram płatności)”.

Dodatkowo NCBR dokona zmian również w załącznikach do ww. regulaminów, stanowiących wzory umów o dofinansowanie projektów. Za wyłącznie obowiązujące uznaje się jednakże wskazane powyżej zapisy regulaminów w brzmieniu nadanym zmianą z dnia 29 grudnia 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmienionymi regulaminami konkursów wraz z załącznikami NCBR