Dział Nauki

Informujemy, iż w związku ze stanowiskiem Komisji Europejskiej wykorzystanie infrastruktury badawczej w projektach II osi priorytetowej POIG jest możliwe zgodnie z pkt (49) Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu:

Jeśli infrastruktura służy niemal wyłqcznie do prowadzenia działalności niegospodarczej, jej finansowanie może w całości wykraczać poza zakres zasad pomocy państwa, pod warunkiem że jej gospodarcze wykorzystanie zachowa czysto pomocniczy charakter, tj. działalności o ograniczonym zakresie, bezpośrednio zwiqzanej z funkcjonowaniem infrastruktury i koniecznej do jej funkcjonowania lub nieodłqcznie zwiqzanej z jej głównym przeznaczeniem niegospodarczym. Należy uznać, że taka sytuacja zachodzi, jeśli działalność gospodarcza pochlania takie same nakłady (takie jak materiały, sprzęt, siła robocza i majqtek trwały) jak działalność niegospodarcza, a wydajność przewidziana corocznie na takq działalność gospodarczq nie przekracza 20 % całkowitej rocznej wydajności infrastruktury badawczej."

Oznacza to, iż infrastruktura powstała w ramach projektów w ograniczonym zakresie (do 20% całkowitej rocznej wydajności) może być wykorzystana do prowadzenia działalności gospodarczej, poza zakresem zasad pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE, przy spełnieniu warunków określonych w powołanym punkcie Rozporządzenia.                           W celu stworzenia rzeczywistej możliwości gospodarczego wykorzystania powstałej w ramach projektów zrealizowanych w II osi priorytetowej PO IG infrastruktury konieczne będzie podpisanie stosownych aneksów do umowy o dofinansowanie projektu w zakresie wprowadzającym możliwość gospodarczego wykorzystania powstałej infrastruktury i określającego warunki tej działalności.

W tym celu Instytucja Pośrednicząca (NCBR) zwraca się z prośbą o udzielenie informacji zwrotnej zainteresowanych Beneficjentów w sprawie komercyjnej możliwości wykorzystania infrastruktury B+R. Odpowiedzi należy udzielić w formie pisemnego wniosku do NCBR o możliwość gospodarczego wykorzystania powstałej infrastruktury.