Dział Nauki

Do 30 kwietnia 2020 r. trwa nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 - konkurs 8/1.1.1/2019 – Szybka ścieżka - Urządzenia grzewcze

Celem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów z zakresu niskoemisyjnych technologii grzewczych, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy poziomu innowacyjności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R.

Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjum, przy czym w skład konsorcjum musi wejść co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa. Liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo.

Alokacja w konkursie wynosi 200 mln PLN (w tym 20 mln dla podmiotów z województwa mazowieckiego)

Termin składania wniosków: 30 czerwca 2020 r.

Dofinansowanie dla jednostek naukowych: do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie NCBR.