Dział Nauki

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych rozpoczęła nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020: Działanie 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-104/20.

W ramach konkursu wspierane będą inwestycje z zakresu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, w szczególności promując jej kompleksowy wymiar tj. głęboką modernizację energetyczną, w tym z możliwością wymiany źródeł ciepła oraz możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii (jako element projektu).

Maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 4 mln PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowanych projektu.

Termin składania wniosków: 31 sierpnia 2020 r.

Szczegółowe informacje dostępne są w Serwisie RPO WM.