Dział Nauki

Narodowe Centrum Nauki uruchomiło pierwszy nabór wniosków pn. IdeaLab, finansowanego z funduszy norweskich oraz europejskiego obszaru gospodarczego (NMF EOG).

IdeaLab dotyczy przełomowych, interdyscyplinarnych projektów badawczych ukierunkowanych na wyzwania społeczne, stojące przed społeczeństwami europejskimi obecnie i w przyszłości. Jest konkursem na projekty badawcze realizowane wspólnie przez zespoły badawcze, składające się z co najmniej jednego partnera polskiego, pełniącego rolę lidera konsorcjum oraz co najmniej jednego partnera z Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu. Kierownikiem projektu realizowanego może być naukowiec posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudniony w polskiej organizacji badawczej. W skład konsorcjum mogą wchodzić instytucje badawcze, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy. Konkurs będzie przeprowadzony zgodnie z formułą „sandpit” opracowaną przez Radę Nauk Ścisłych i Technicznych Wielkiej Brytanii i stosowaną przez Norweską Radę Badań pod nazwą idélab. Głównym elementem konkursu są warsztaty, podczas których uczestnicy reprezentujący instytucje badawcze, organizacje pozarządowe, czy inne instytucje publiczne lub prywatne zmierzą się z wyzwaniami stojącymi przed współczesnymi społeczeństwami. Nowatorska formuła warsztatów wspiera opracowanie przełomowych, interdyscyplinarnych i innowacyjnych koncepcji projektów badawczych.

Alokacja w konkursie wynosi 4,4 mln euro.

Maksymalna wartość projektu: 1,5 mln euro.

Termin składania wniosków - 19 sierpnia 2019.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie NCN.