Dział Nauki

 

Uczelniane Granty Badawcze (UGB) realizowane ze środków subwencji MON - realizowane przez jednostki organizacyjne w 2021 r.

Zarządzenie Rektora WAT im. Jarosława Dąbrowskiego  nr 13/WAT/2021 z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogólnych zasad wydatkowania środków finansowych z subwencji Ministra Obrony Narodowej na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego.

              Komplet załączników w wersji edytowalnej.


Uczelniane Granty Badawcze (UGB) realizowane ze środków subwencji MON - zakończenie realizacji projektów do 31 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Rektor WAT nr 20/RKR/2020 z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie zasad wydatkowania środków finansowych z subwencji Ministra Obrony Narodowej na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego.

  1. Wniosek.
  2. Aneks.
  3. Raport końcowy.

Dotacje MNiSW na utrzymanie potencjału badawczego oraz rozwój młodych naukowców - zakończenie realizacji projektów do 31 grudnia 2019 r.

Zarządzenie Rektora WAT nr 18/RKR/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie „Zasad prowadzenia projektów badawczych, prac rozwojowych oraz inwestycji służących potrzebom badań naukowych w WAT”

  1. Pełnomocnictwo
  2. Wniosek o finansowanie PBS/RMN
  3. Raport roczny z realizacji PBS/RMN
  4. Raport końcowy z realizacji PBS/RMN
  5. Wzór aneksu PBS/RMN
  6. Sprawozdanie merytoryczne z realizacji pracy badawczej RMN/PBS