Dział Nauki

1. Minister Edukacji i Nauki ogłosił II edycję naboru wniosków do programu „Doskonała nauka” w terminie od dnia 15 marca 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Program składa się z dwóch modułów:

- „Wsparcie konferencji naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych. Wysokość sr. fin. wynosi od 20 000 zł do 400 000 zł

- „Wsparcie monografii naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe,w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia wyników tych badań lub prac do obiegu krajowego lub międzynarodowego, oraz na udostępnieniu tych publikacji w Internecie, w trybie otwartego dostępu, w sposób bezpłatny i bez technicznych ograniczeń. Wysokość sr. fin. wynosi od 15 000 zł do 80 000 zł

Więcej informacji dostępnych jest na stronie MEN:  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/doskonala-nauka

2. Ogłoszony został konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w obszarze nauk humanistycznych i społecznych (CHANSE), pt. Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age. Koordynatorem programu jest Narodowe Centrum Nauki.

W konkursie mogą startować zespoły badawcze złożone z co najmniej 4  grup naukowców pochodzących z minimum 4 różnych krajów uczestniczących w  konkursie (tj. Austria, Belgia, Bułgaria,  Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Islandia,  Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowacja,  Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Węgry, Wielka Brytania).

Udział w konkursie to możliwość uzyskania środków na wynagrodzenia dla  zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów oraz  doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, a także  na pokrycie kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji  projektu badawczego.

Termin składania wniosków skróconych, tzw. Outline Proposals: 7 maja 2021 r., g. 14:00 czasu środkowoeuropejskiego

Termin składania pełnych wniosków, tzw. Full Proposals (dla wnioskodawców zakwalifikowanych do II etapu konkursu): 7 grudnia 2021 r., g. 14:00 czasu środkowoeuropejskiego
Ogłoszenie wyników: maj/czerwiec 2022 r.

Rozpoczęcie finansowania projektów: wrzesień/październik 2022 r.

Link do ogłoszenia o konkursie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/konkurs-na-miedzynarodowe-projekty-badawcze-w-obszarze-nauk-humanistycznych-i-spolecznych--zachecamy-do-udzialu