Dział Nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu „Technologie domowej retencji”.

Głównym celem przedsięwzięcia jest opracowanie i wdrożenie na rynek innowacyjnego Systemu do retencjonowania, zarządzania i uzdatniania wody opadowej, zbieranej przez system z dachów posesji jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej lub innych powierzchni.

Łączny budżet przedsięwzięcia to 4.600.000 zł.

UWAGA

"Zamawiający w przypadku Wnioskodawców będących uczelnią, w ramach której wydzielono jednostki organizacyjne takie jak wydziały, instytuty, katedry, zakłady, centra i kolegia, uznaje za dopuszczalne, aby taka uczelnia była wskazana jako Wnioskodawca lub podmiot współtworzący Wnioskodawcę w nie więcej niż dwóch Wnioskach, pod warunkiem, że:

1) zgłoszone w ramach odrębnych Wniosków Zespoły Projektowe składają się z różnych osób,

2) w ramach odrębnych Wniosków uczelnia działa z wykorzystaniem różnych jednostek organizacyjnych (w dwóch Wnioskach nie wskazano tego samego wydziału, instytutu itp.),

3) uczelnia umocuje Lidera konsorcjum tworzącego Wnioskodawcę, członka Zespołu Projektu lub kierownika jednostki organizacyjnej wskazanej w pkt 2), do złożenia Wniosku, zawarcia Umowy i realizacji Przedsięwzięcia w zakresie umożliwiającym mu samodzielne działanie, bez konieczności uzyskiwania odrębnego mandatu od władz uczelni w ramach Przedsięwzięcia,

4) Wnioskodawcy, w skład których wchodzi taka uczelnia, powezmą dodatkowe zobowiązania określone w ART. 6 §2, pkt ostatni wzoru Umowy."

 

W związku z powyższym, osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o zgłoszenie tej informacji do Działu Nauki. W przypadku wpłynięcia zgłoszeń z kilku wydziałów, decyzję o wyborze projektu podejmie Prorektor ds. naukowych WAT.

Nabór wniosków od 21 maja do 21 czerwca 2021 r.

Więcej informacji na stronie konkursu NCBR.