Dział Nauki

Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy (OPIPIB) ogłosił konkurs w ramach Badawczej Infrastruktury Nowoczesnej Gospodarki – ścieżka dla projektów instytucji o charakterze sieciowym.

Nabór dedykowany jest projektom instytucji o charakterze sieciowym składających się z organizacji badawczych. O dofinansowanie mogą ubiegać się projekty realizowane w konsorcjum, przy czym liderem konsorcjum projektu jest podmiot należący do sieciowej organizacji badawczej. Projekt realizowany jest przez co najmniej dwa podmioty należące do tej samej sieciowej organizacji badawczej. W skład projektu konsorcjalnego mogą także wchodzić jednostki nienależące do organizacji o charakterze sieciowym, do której należy lider, a mieszczące się w jednej z kategorii podmiotów, o których mowa w §1 p. 3.5 Regulaminu wyboru projektów. Lider konsorcjum musi mieć siedzibę w regionie słabiej rozwiniętym lub w regionie w okresie przejściowym, co obejmuje teren całej Polski poza regionem warszawskim stołecznym, zgodnie z treścią §1 p. 3.6 Regulaminu wyboru projektów.

Dofinansowany będzie rozwój publicznej infrastruktury badawczej. Dodatkowo projekty muszą zawierać działania, które wzmocnią kompetencje kadry naukowej w obszarach takich jak: wykorzystanie infrastruktury, komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych, transfer technologii, zarządzanie innowacjami.

Projekt dofinansowany w naborze musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).

Budżet konkursu to 380 milionów złotych.

Termin naboru wniosków: 29 lipca 2024 r. (godz. 16:00).

 

Więcej informacji na stronie OPI