Dział Nauki

Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z Europejskim Partnerstwem na rzecz Bioróżnorodności (BiodivERsA+) ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze pn. “Supporting the protection of biodiversity and ecosystems across land and sea”. Program ma na celu wspieranie ochrony bioróżnorodności w ekosystemach lądowych i morskich.

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Budżet dla wszystkich polskich zespołów badawczych wyłonionych w konkursie wynosi 500 tys. euro.

Otrzymane środki można przeznaczyć na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W I etapie wraz z partnerami zagranicznymi należy złożyć wspólny wniosek wstępny (pre-proposal). Najlepsze zespoły badawcze zostaną zaproszone do II etapu i złożenia wspólnych wniosków pełnych (full proposals).

Nabór wspólnych wniosków wstępnych (pre-proposals) odbywa się wyłącznie poprzez system EPSS. Na tym etapie polscy wnioskodawcy nie składają do NCN żadnych dokumentów.

Termin składania wspólnych wniosków wstępnych (pre-proposals) w systemie EPSS: 30 listopada 2021 r.

Termin składania wspólnych wniosków pełnych (full proposals) w systemie EPSS: 14 kwietnia 2022 r.

Dodatkowo, kierownik projektu (po stronie polskiej) zobowiązany jest do przygotowania wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu w systemie ZSUN/OSF. Wniosek krajowy należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF w terminie 7 dni po upływie terminu składania wspólnych wniosków pełnych (full proposals).

Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 21 kwietnia 2022 r. 

Więcej informacji na stronie NCN.