Dział Nauki

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund – IVF) powstał na mocy podpisanego w 2000 r. przez premierów rządów państw V4 Statutu i jest jedyną zinstytucjonalizowaną formą współpracy wyszehradzkiej. Ma status organizacji międzynarodowej, której Sekretariat znajduje się w Bratysławie. Pracami Funduszu kierują mianowani na 3-letnią kadencję Dyrektor Wykonawczy /rotacja CZ, SK, PL, HU/ i jego zastępca /rotacja PL, HU, CZ, SK/. Natomiast nadzór nad działaniami IVF należy do kompetencji państw członkowskich, które pełnią roczną rotacyjną prezydencję, niezależnie od przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. prezydencję w IVF sprawuje Słowacja. Statutowymi organami Funduszu są Rada Ambasadorów (składająca się z ambasadorów państw wyszehradzkich akredytowanych w kraju pełniącym przewodnictwo w IVF), a także Konferencja Ministrów Spraw Zagranicznych V4. W strukturze sekretariatu IVF istnieje również specjalne stanowisko ds. Public Relations.

  • Celem Funduszu jest wspieranie współpracy krajów z Grupy Wyszehradzkiej, czyli Czech, Węgier, Polski i Słowacji oraz Ukrainy i integracja tych państw z Unią Europejską, z położeniem nacisku na cztery aspekty: innowacyjność, wymiar regionalny, młodzież, zrównoważony rozwój.
  • Każdy projekt powinien być związany z jednym lub dwoma obszarami tematycznymi programu:

1. Kultura i wspólna tożsamość

2. Edukacja i budowanie potencjału

3. Środowisko

4. Wartości demokratyczne, media

5. Polityka publiczna i partnerstwa instytucjonalne

6. Wymiany naukowe i współpraca badawcza

7. Rozwój lokalny, przedsiębiorczość, turystyka

8. Rozwój społeczny

  • Preferowane są projekty, których uczestnicy pochodzą ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej. Projekty muszą obejmować co najmniej trzy podmioty z trzech różnych krajów V4. Jeżeli o grant aplikuje organizacja z Ukrainy, partnerami projektu muszą być co najmniej trzy kraje V4.
  • Granty Wyszehradzkie mają dwie kategorie finansowe: do 6000 euro i od 6001 euro.
  • Projekty mogą być realizowane przez maksymalnie 12 miesięcy (całkowity okres trwania projektu). Granty strategiczne - przez okres od 12 do 36 miesięcy.

Terminy składania wniosków w danym roku kalendarzowym:  1 marca, 1 czerwca, 1 września i 1 grudnia.

Dodatkowe informacje nt. IVF dostępne są na oficjalnej stronie internetowej Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.