Dział Nauki

W dniu 05 marca br. w całym kraju dla wszystkich uczelni i instytutów badawczych rozpoczął się proces migracji danych o publikacjach naukowych zgromadzonych w dotychczasowym Mule Sprawozdawczym Polskiej Bibliografii Naukowej za lata 2017 – 2020 do nowej odsłony tej bazy o nazwie PBN 2.0. Przeprowadzenie tego procesu wynikało z harmonogramu  przygotowań OPI oraz podmiotów naukowych do planowanej w 2022 roku ewaluacji działalności naukowej.

W celu sprawnego przeprowadzenia tej operacji OPI udostępniło podmiotom naukowym Hub Migracyjny - narzędzie, które pozwoliło na migrację danych wprowadzanych dotychczas do systemu PBN Moduł Sprawozdawczy (PBN MS). Pierwotnie przewidywany czas na wykonywanie prac z narzędziem planowano na około 5 tygodni. Ostatecznie proces przesłużono i migracja zakończyła się jednocześnie w całym kraju w  nocy z 28 na 29 kwietnia.

Dane znajdujące się w Module Sprawozdawczym były migrowane w sposób półautomatyczny. Oznacza to, że zanim zostały przeniesione do systemu PBN 2.0 uprawnieni użytkownicy musieli podjąć działania, które umożliwiły prawidłową migrację różnych typów publikacji. Było to niezbędne aby zachowana była ich spójność i prawidłowe przypisanie punktacji, a także aby zachować zgodność danych z obowiązującymi przepisami. Uprawnionymi użytkownikami, którzy mogli wykonać prace zmierzające do przeprowadzenia migracji danych byli Importerzy Publikacji dla całego podmiotu (Uczelni). Taką rolę w WAT pełnił pracownik DNA WAT, którego działania w narzędziu migracyjnym wspierały wyznaczone osoby ze wszystkich wydziałów akademii oraz Instytutu Optoelektroniki. Osoby te z bardzo dużym zaangażowaniem i nakładem pracy dokonały weryfikacji, uzupełniania oraz korekt danych publikacyjnych bezpośrednio w modułach sprawozdawczych PBN MS zgodnie w wymogami narzuconymi przez narzędzie. W okresie  tym sprawdzono i uzupełniono ponad 3 tys. rekordów oraz wprowadzono do bazy PBN ponad 700 publikacji.

Do zadań importera publikacji dla całego WAT należało między innymi:

  • wskazanie jednej wersji publikacji dla całego podmiotu (Te same publikacje z różnych wydziałów musiały być scalone w jedną), spośród znalezionych publikacji Importer Publikacji musiał wybrać jedną, która została przeniesiona do PBN 2.0. Wskazana publikacja musiała być uzupełniona o wszystkie niezbędne dane.
  • skoordynowanie prac z nanoszeniem poprawek w poszczególnych wydziałach przez osoby posiadające rolę dotychczasowego importera publikacji dla wydziału.
  • weryfikacja wszystkich afiliacji autorów w publikacjach wprowadzonych do Modułu Sprawozdawczego za lata 2017-2020, które zostały podczas migracji do PBN 2.0 przemianowane na oświadczenie pracownika w jego pierwszej dyscyplinie w danym podmiocie (na podstawie danych w POL-on). Importer Publikacji WAT, dokonywał zmian w tym zakresie, ale musiał również dokonać weryfikacji afiliacji autorów z wprowadzonymi do POL-on oświadczeniami o zaliczeniu danej osoby do liczby N.

Wojskowa Akademia Techniczna z  sukcesem zakończyła proces migracji wszystkich publikacji pracowników WAT zgromadzonych w Module Sprawozdawczym Polskiej Bibliografii Naukowej do nowej bazy PBN 2.0. Łącznie w skali WAT wyeksportowanych zostało 3768 publikacji za lata 2017-2020. 

Było to bardzo ważne przedsięwzięcie prowadzone jednocześnie przez wszystkie uczelnie i instytutu badawcze w kraju w związku z przegotowaniami do ewaluacji działalności naukowej. 

Moduł Sprawozdawczy z dniem 29 kwietnia zakończył swoje funkcjonowanie. Istniejący od 2016 roku Moduł Sprawozdawczy był dotychczas najważniejszą częścią systemu PBN. Był narzędziem dedykowanym do wypełnienia sprawozdawczości ustanowionej przez obowiązujące w danym okresie akty prawne. W 2017 roku z powodzeniem obsłużył proces oceny jednostek naukowych - jego zasoby były źródłem danych o publikacjach służących procesowi ewaluacji za lata 2013-2016. Jednak ze względu na wejście w życie Ustawy 2.0, a także aby usprawnić sprawozdawczość podmiotów naukowych, nastąpiła konieczność zastąpienia Modułu Sprawozdawczego nową aplikacją, która będzie stanowiła zbiór danych bibliograficznych publikacji, jednocześnie będąc źródłem danych dla ewaluacji w 2022 roku.