Dział Nauki

  1. Minister Edukacji i Nauki ogłosił II edycję naboru wniosków do programu „Doskonała nauka” w terminie od dnia 15 marca 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Program składa się z dwóch modułów:

- „Wsparcie konferencji naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych. Wysokość sr. fin. wynosi od 20 000 zł do 400 000 zł

- „Wsparcie monografii naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe,w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia wyników tych badań lub prac do obiegu krajowego lub międzynarodowego, oraz na udostępnieniu tych publikacji w Internecie, w trybie otwartego dostępu, w sposób bezpłatny i bez technicznych ograniczeń. Wysokość sr. fin. wynosi od 15 000 zł do 80 000 zł

Więcej informacji dostępnych jest na stronie MEN:  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/doskonala-nauka