Dział Nauki

Celem konkursu jest dofinansowanie projektów, które mogą przyczynić się do osiągnięcia celu Wspólnego Przedsięwzięcia organizowanego przez NCBR i NCN pod nazwą „ARTIQ – Centra Doskonałości AI”, czyli zwiększenia potencjału naukowego i B+R Polski w obszarze sztucznej inteligencji. Cel ten ma być osiągnięty poprzez stworzenie trzech Centrów Doskonałości w obszarze sztucznej inteligencji (CD AI), rozumianych jako wysoko wyspecjalizowane zespoły badawcze działające przy polskich podmiotach, kierowane przez wysokiej klasy naukowców o międzynarodowej renomie i wyróżniającym dorobku naukowym, wdrożeniowym
i organizacyjnym.

Środki budżetu podstawowego zostaną przeznaczone na finansowanie 3 Centrów Doskonałości AI – do 20 mln na każde z nich (w tym do 1 mln wsparcia na zakładanie spółek celowych).

W każdym z Centrów Doskonałości AI zespoły badawcze skupione wokół pozyskanych zza granicy Liderów o międzynarodowej renomie i znaczącym dorobku naukowo-wdrożeniowym prowadzić będą w ramach innowacyjnych projektów.

NCBR wraz z NCN udziela dofinansowania na realizację projektów, które obejmują:

  • badania podstawowe (NCN),
  • badania przemysłowe (NCBR),
  • prace rozwojowe (NCBR),
  • prace przedwdrożeniowe (NCBR)

Ważne terminy:

  • Data ogłoszenia konkursu: 30 lipca 2021 r.
  • Rozpoczęcie naboru wniosków: 20 września 2021 r.
  • Zakończenie naboru wniosków: 20 grudnia 2021 r., do godz. 16:00.
  • Wyniki konkursu: Czas od zakończenia naboru wniosków do dnia publikacji list projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania to maksymalnie 12 miesięcy.

Budżet konkursu wynosi 60 mln zł (po 20 mln zł  maksymalnie na każde CD AI).

Link do dokumntów: https://www.gov.pl/web/ncbr/konkurs-artiq-centra-doskonalosci-ai  oraz  https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/artiq