Dział Nauki

Konkurs 4/SZAFIR/2021 realizuje założenia programu „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa” pod kryptonimem ,,SZAFIR”, który poprzez stworzenie odpowiednich warunków organizacyjno-finansowych ma na celu pobudzenie inicjatywy i wykorzystanie potencjału instytucji naukowych i przedsiębiorców służących wykreowaniu nowych innowacyjnych pomysłów rozwijania technologii i techniki w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa

Zakres Tematyczny:

  1. Technologie wykorzystywane w systemach bezzałogowych i platformach autonomicznych wspierających działania na akwenach morskich.
  2. Technologie przeciwdziałania bezzałogowym statkom powietrznym.
  3. Technologie kwantowe i laserowe w telekomunikacji satelitarnej oraz radarowe technologie aktywne i pasywne do obserwacji przestrzeni kosmicznej.

Dofinansowanie:

Będzie realizowane w zależności od potrzeb resortów obrony i spraw wewnętrznych oraz rodzaju prac i możliwości budżetowych.

Harmonogram Konbkursu:

  • Data ogłoszenia konkursu: 1 września 2021 r.
  • Rozpoczęcie naboru wniosków: 27 września 2021 r., od godz. 9.00
  • Zakończenie naboru wniosków: 29 października 2021 r., do godz. 16.00
  • Wyniki konkursu:
    Decyzję w sprawie przyznania środków finansowych na wykonanie Projektu podejmuje Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na podstawie listy rankingowej pozytywnie zaopiniowanych Wniosków, sporządzonej przez Komitet Sterujący – zostanie ona wydana w terminie 6 miesięcy od daty upływu terminu składania Wniosków wskazanego w ogłoszeniu o konkursie.

Więcej informacji na temet konkursu w linku: https://www.gov.pl/web/ncbr/4szafir2021