Dział Nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło I konkurs Rządowego Programu Strategicznego Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”.

 

Głównym celem Programu jest wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce, zaś cele szczegółowe Programu, to:

 • Wzrost retencji i poprawa jakości wody (z wykorzystaniem zasad zrównoważonego rozwoju i zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej).
 • Wdrożenie nowych metod badania, obserwacji i narzędzi wspomagających monitoring i ocenę stanu ekosystemów wodnych i ekosystemów zależnych od wód.
 • Zwiększenie stopnia wykorzystania dróg wodnych dla żeglugi śródlądowej, przy istniejących zasobach

 

HYDROSTRATEG jest konkursem przeznaczonym dla jednostek naukowych, przedsiębiorców, konsorcjów składających się z jednostek naukowych, przedsiębiorców oraz innych podmiotów.

 

Całkowity budżet I konkursu to 200 mln zł.

NCBR udziela dofinansowania na realizację projektów, które mogą obejmować:

 • badania podstawowe,
 • badania przemysłowe,
 • eksperymentalne prace rozwojowe,
 • prace przedwdrożeniowe (działania obejmujące przygotowanie wyników do
  zastosowania w praktyce).

Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania.

 

Zakres tematyczny

 1. Woda w środowisku: bioróżnorodność/ bioproduktywność - Opracowanie i wdrożenie systemów ograniczających ilość zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych wraz z systemem monitorowania parametrów jakości środowiska wodnego wywołanych wzrostem retencji.
 2. Woda w mieście - Retencja w systemach kanalizacji ogólnospławnej; Retencja w sieciach kanalizacji deszczowej.
 3. Żegluga śródlądowa - Projekt w postaci demonstratora zagospodarowania obszarów wodnych i przywodnych.

 

Harmonogram konkursu

 1. Data ogłoszenia: 15 czerwca 2022 r.
 2. Rozpoczęcie naboru wniosków: 18 lipca 2022 r.
 3. Zakończenie naboru wniosków: 31 października 2022 r., godz. 16:00
 4. Wyniki konkursu:

NCBR przesyła do wnioskodawców decyzje w terminie do 6 miesięcy od dnia zamknięcia naboru wniosków.

Więcej informacji na stronie NCBR